هر گونه تغییر در قانون کار علیه منافع کارگران ممنوع! / بیانیه اعتراضی

شورای بازنشستگان ایران و اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با انتشار یک بیانیه ی اعتراضی علیه تصویب و اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به دشواری بیشتر وضعیت کارگران در ایران می انجامد اعتراض کرده و ادامه خواندن Continue reading