بررسی خشونت علیه زنان / میزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
میز گرد بررسی خشونت علیه زنان
۲۶ نوامبر ۲۰۲۱

با همراهی خانمها :
دکتر ژاله تبریزی
طاهره صادقی
دکتر سیمین صبری
گرداننده : ایراندحت انصاری

لینک یوتوب : https://youtu.be/eMiSfkujGQE