احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، اجتماعی و مدنی محکوم است / بیانیه مشترک تشکل ها

۸ تشکل کارگری ، فرهنگیان و بازنشستگان از جمله سندیکاهای کارگران شرکت واحد و هفت تپه با انتشار بیانیه مشترکی به احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش های کارگری ،اجتماعی و مدنی اعتراض کردند. ادامه خواندن Continue reading

بیانیهَ مشترک پنج سندیکای فرانسوی : همبستگی با قربانیان سرکوب در ایران

ایران: همبستگی با قربانیان سرکوب

در ایران اقدام به ایحاد تشکلات سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود. اخیرا حکومت ایران بر شدت فشار بر مبارزان در همه حوزه ها نظیر معلمان، نویسندگان، وکلای دادگستری و کارگران افزوده است. ادامه خواندن Continue reading