گزارش مبارزات و رویدادهای کارگری اردیبهشت ۱۴۰۰ / کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

در حالی که حکومت سرمایه داری حاکم بر ایران به دزدی و غارت و ده ها فساد دیگر ادامه می دهد. و به تنها چیزی که فکر نمی کند وضعیت اسفبار تمامی اقشار جامعه است. ادامه خواندن Continue reading