در سوگ رفیق محمد جاله


با کمال تأسف یکی دیگر از شخصیت های سیاسی و اجتماعی کردستان، در شهرستان مریوان؛ بە دلیل مبتلا شدن بە ویروس کرونا، برای همیشە با زندگی وداع کرد. رفیق محمد جالە، قبل از انقلاب مردم ایران، علیە حکومت شاهنشاهی، همراە شمار دیگری از جوانان انقلابی، با هستەهای مخفی سازمان چریکهای فدایی خلق در تماس بود. از بدو انقلاب فعالانە در تاسیس دفتر پیشگام ایفای نقش کرد. و بعد از جنگ سە ماهه، همراە رفقای همرزمش دفتر هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق را افتتاح کردند. در همان زمان، کتابخانەای بنیاد نهاد، کە در توسعە افکار چپ و ترقی خواهانەی جامعە، بسیار مٷثر افتاد. رفیق محمد جالە، در همەی فعالیتهای آن دوران، بە مثابەی یکی از اعضای فعال فدایی، در راستای دفاع از دستاوردهای انقلاب، حراست از شهر در برابر حملە نیروهای دولتی، کوچ تاریخی مردم مریوان و غیرە نقش فعالانەای ایفا کرد. بعد از آن، بعنوان فردی وارستە، همیشە مورد اعتماد مردم بود. رفیق محمد در کنار فعایتهای سیاسی و اجتماعی، انسانی خوش مشرب و بزلەگو بود. هموارە در کنار خود، جمع زیادی از مردم خوب را داشت. کاک محمد، با صدای دلنشین خود، در تلطیف دلتنگی همرزمانش، موثر بود.
بدون شک، فقدان شخصیتهای موثری، نظیر رفیق محمد جالە، خسرانی بزرگی، در درجەی اول، برای اعضای خانوادە او و رفقای دور و نزدیک و نهایتا جامعە کردستان خواهد بود. ما بعنوان بخشی از رفقای کاک محمد، در خارج از کشور، ضمن عرض تسلیت، عمیقا در غم از دست دادن او متأثر شدە واز صمیم قلب آرزوی بردباری و تندرستی برای اعضای خانوادە و دوستان و رفقای او داریم.
نام و خاطرەی کاک محمد جالە، در قلب همەی ما جاودانه خواهد ماند.
یادش گرامی باد.
۷ آبان ۱۳۹۹ – ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

مجید ابراهیمی
حیدر ابراهیمی
چکو احمدی
ناصر اشرفی
محمد صدیق امجدی
آسو آمدیان
محمد برزنجی
اقبال پرتوی
قادر پولادیان
اقبال ترکی
کیومرث جعفری
چیمن جوانرودی
عطا حسینی
خلیل حواری نسب
هیوا خوشنمک
علی خوشنمک
آریز داراب پور
روناک رحیمی
جهانبخش رستمی
غلام زنگنە
توفیق سهرابی
سعید شمس الدینی
یدی صناعتی
سعید صیدی
آفاق طوفانی
فرشید عزیزخان
ارسلان عزیزی
مسعود فتحی
شرافت قاسم نژاد
زاهد کریمی
مختار کریمی
علی کریمی
رئوف کعبی
رضا کعبی
عزیزە مرادی
عبداللە مصطفی سلطانی
مهدی مهر پرور
شنو مهر پرور
چنور مهرپرور
صلاح مهرپرور
عارف نادری
وریا ناصری