برخورد امنیتی با روزنامه‌نگاران را متوقف کنید / انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران

صنف روزنامه‌نگاران سال‌هاست مانند دیگر اصناف کارگری و نیز آزادیخواهان، آماج سرکوب‌ها، تعقیب، دستگیری و زندان بوده است. ادامه خواندن Continue reading