اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با مجادلات اخیر کارگری در ایران و سندیکاهای دولتی

سندیکاهای کارگری سوئد، بویژه ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، در سالهای اخیر نه تنها فعل و انفعالات جنبش کارگری ایران را از نزدیک دنبال کرده اند ادامه خواندن Continue reading