نامه به کوشندگان چپ دمکرات و سوسیالیست درونمرز / برای وحدت چپ دمکرات و سوسیالیست

درودهای گرم به شما یاران در ایران و به شما کوشندگان پر تلاش راه آزادی و‌ سوسیالیسم!

می دانید و می دانیم که ما را فاصله ازهم، فقط و فقط جغرافیاست. ارزش‌های ماندگار تاریخ سراسر پیکار چپ، انگیزه‌ها برای خیزش‌ها و ایستادگی‌های امروزین‌ علیه زور و ستم و نیز عزم در پیشواز رفتن فردای بهتر، در همه ما وجوهی یگانه‌اند. جملگی اینان، از یک نیاز بزرگ و از یک چشم انداز کلان مایه می گیرند که همانا برون رفت است از انواع تبعیضات ناشی از نظام سرمایه داری  که در ایران ما بطور ویژه متجلی است در استبداد دینی. ملهم‌اند از گزینشیبرای رسیدن به دمکراسی و آزادی و سوسیالیسم. اینهایند که ما را با یکدیگر گره می زنند. ما، به انتخاب اجتماعی واحد تعلق داریم. هم از این رو، استوار و هم پیوند بر سر یک آرزو و آرمان ایستاده‌ایم؛ ایستادگی بر فردیت شهروند تعاون پذیر وعدالتخواه است که ما را بمثابه چپ امروزین – چپ دمکرات-  به تعریف می کشد و یکی از تمایزات بنیادی ما با برخی خوانش‌ها از چپ را رقم می زند. همین  تحقق عدالت اجتماعی در پیوند با حقوق شهروندی است که می تواند گسترده ترین چتر بر سر همه ما هم آرمان‌های متعلق به سرزمین ایران را فراهم آورد و پل پیوندی شود میان ما و دیگر همراهانمان در پهنه گیتی. چنین افق گشایی، در راستای پدید آوردن چنان شرایطی است در کره خاکی ما تا در آن بتوان بر بربریت تالان‌گری، تخریب طبیعت و بهره کشی انسان از انسان نقطه پایان گذاشت و انسانیت را در آزادی و رفاه آدمیان و دوستی آنان با طبیعت‌ محقق کرد.  ادامه خواندن Continue reading

برداشت از طرح‌ها و مباحث کنفرانس “وحدت چپ” پیرامون استراتژی سیاسی / گروه کار سیاسی وحدت چپ

الف) میثاق اصلی کنفرانس در تبیین یک استراتژی سیاسی

۱- گفتارهای این کنفرانس، به تصریح یا که در مضمون، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامی‌های پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. ادامه خواندن Continue reading

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان
مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ؟

گفتگوی رادیو همبستگی با محمد اعظمی

این گفت و گو را بشنوید

 

 

وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

گفت و گوی سیاوش دهقانپور با پرویز نویدی، بهروز خلیق، و ناصر زرافشان.
(برنامه افق – صدای آمریکا)

وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

 

پرسش و پاسخ هایی درباره کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پیرامون مباحث استراتژی سیاسی/ مصاحبه با محمد اعظمی، بهروز خلیق، رسول آذرنوش و مسعود فتحی

گفتگو با مسعود فتحی

کنفرانس های حضوری گامی در جهت تدارک عملی کنگره هستند

۱-  کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار میشود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار میشود؟ کنفرانس ها چه نقشی  در پروژه وحدت چپ دارند؟ ادامه خواندن Continue reading

فقدان استراتژی سیاسی می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند! – خسرو امیری

 این گفتگو از طرف گروه تبلیغات پروژه ی وحدت چپ صورت گرفته است.

گفتگو با خسرو امیری
فقدان استراتژی سیاسی
می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند!  ادامه خواندن Continue reading

نقش استراتژی در شکل گیری وحدت چپ دموکرات – فرامروز دادور

این پرسش و پاسخ از طرف گروه تبلیغات پروژه ی وحدت چپ صورت گرفته است.

پاسخ فرامرز داور به سه سئوال
شکل گیری وحدت چپ دمکرات
در ارتباط تنگاتنگ با اتخاذ یک استراتژی مشخص است  ادامه خواندن Continue reading

تزهائی پیرامون استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی/بهروز خلیق

 

مبانی استراتژی سیاسی

* برای طراحی استراتژی سیاسی (راهبرد سیاسی) و تدوین برنامه، ابتدا لازم است مبنانی آن را بشناسیم. بدون شناخت مبانی تدوین استراتژی، نمی توان استراتژی سیاسی تدوین کرد. ادامه خواندن Continue reading