چند نکته درباره «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» / محمود بهنام – احمد آزاد

به نظر می‌رسد که در میان مجموعه نیروهای شرکت کننده در پروژه «شکل گیری تشکل بزرگ چپ»، در این مورد توافق عمومی حاصل باشد که منشور یا برنامه‌ای که می‌خواهد مبنای شکل‌گیری چنین تشکلی باشد، ضرورتأ باید از صراحت و روشنی کافی برخوردار باشد. این منشور باید، به طور فشرده ولی مشخص و صریح، نشان دهد که «ما کی هستیم» و «چه می خواهیم»، اهداف اصلی ما چیست و استراتژی ما برای تحقق آنها کدامست؟ چنین منشوری، با ترسیم خطوط اصلی سیمای ما، در عین حال، فرقهای عمده میان ما و دیگر جریاناتی که خود را چپ و یا دموکرات می‌دانند، به روشنی بیان می دارد. ادامه خواندن Continue reading

زمان تصمیم :در باره ی روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ / شیدان وثیق

با گذشت بیش از دو سال از انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ (۱) و آغاز گفتگو ها میان سه سازمان (۲) و تعدادی از کنشگران چپ، اکنون زمان تصمیم فرا رسیده است. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به استراتژی چپ در ایران / فرامرز دادور

از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد.  ادامه خواندن Continue reading

منشور وحدت چپ و برخی ذهنیگری های ما/ محمد اعظمی

بحث پروژه وحدت چپ که چند سالی است بین سه جریان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و تعدادی از فعالان منفرد، که تحت نام کنشگران چپ، حضور دارند، ادامه خواندن Continue reading

راهبردها و مباحث برنامه ای برای وحدت چپ (۲)

سخنرانی: مهدی پرویز، رضا اکرمی وبهزاد کریمی، ایرج نیری، مجید عبدالرحیم پور، مجید زربخش، محمد اعظمی، مصطفی مدنی، هرمز هوشمند
کنفرانس کلن ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۱۴

سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ، در تاریخ ۸ و ۹ نوامبر در شهر کلن آلمان برگزار گردید. مبانی برنامه ای، گزارش عملکرد در فاصله دو کنفرانس، چگونگی تداوم پروژه و تدوین منشور و یا منشورهای موسسان، موضوعات در دستور این کنفرانس بود. هیئت رئیسه کنفرانس: مزضیه دانش، هرمز هوشمند و رسول آذرنوش، که توسط گروه تدارک و سازماندهی پیشنهاد شده بودند، مورد تائید شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت

 

12 بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق مهدی پرویز

 

11 بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق رضا اکرمی

 

13 بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق بهزاد کریمی

 

20بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق مجید عبدالرحیم پور

 

19بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ بخش دوم سخنان مجید زربخش

 

26بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق ایرج نیری

 

22بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ بخش دوم سخنان محمد اعظمی

 

31بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق مصطفی مدنی

 

23بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ بخش دوم سخنان رفیق هرمز هوشمند

 

گفت‌وگو با احمد آزاد، از سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، در سومین کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ

گروه کار تبلیغات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
رفیق احمد، در کنفرانس در مورد منشورهای ارائه شده صحبت شد و اشتراکات و افتراقاتی که وجود دارد. ادامه خواندن Continue reading

راهبردها و مباحث برنامه ای برای وحدت چپ

سخنرانی:  پرویز نویدی، نادر عصاره،  احمد ازاد رسول آذرنوش، ،مسعود فتحی، شیدان وثیق، علی پور نقویواکبر سیف . خسرو امیری
کنفرانس کلن ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۱۴

 سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ، در تاریخ ۸ و ۹ نوامبر در شهر کلن آلمان برگزار گردید. مبانی برنامه ای، گزارش عملکرد در فاصله دو کنفرانس، چگونگی تداوم پروژه و تدوین منشور و یا منشورهای موسسان، موضوعات در دستور این کنفرانس بود. هیئت رئیسه کنفرانس: مزضیه دانش، هرمز هوشمند و رسول آذرنوش، که توسط گروه تدارک و سازماندهی پیشنهاد شده بودند، مورد تائید شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. ادامه خواندن Continue reading