نگاهی به استراتژی چپ در ایران / فرامرز دادور

از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد.  ادامه خواندن Continue reading

منشور وحدت چپ و برخی ذهنیگری های ما/ محمد اعظمی

بحث پروژه وحدت چپ که چند سالی است بین سه جریان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و تعدادی از فعالان منفرد، که تحت نام کنشگران چپ، حضور دارند، ادامه خواندن Continue reading

راهبردها و مباحث برنامه ای برای وحدت چپ (۲)

سخنرانی: مهدی پرویز، رضا اکرمی وبهزاد کریمی، ایرج نیری، مجید عبدالرحیم پور، مجید زربخش، محمد اعظمی، مصطفی مدنی، هرمز هوشمند
کنفرانس کلن ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۱۴

سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ، در تاریخ ۸ و ۹ نوامبر در شهر کلن آلمان برگزار گردید. مبانی برنامه ای، گزارش عملکرد در فاصله دو کنفرانس، چگونگی تداوم پروژه و تدوین منشور و یا منشورهای موسسان، موضوعات در دستور این کنفرانس بود. هیئت رئیسه کنفرانس: مزضیه دانش، هرمز هوشمند و رسول آذرنوش، که توسط گروه تدارک و سازماندهی پیشنهاد شده بودند، مورد تائید شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت

 

12 بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق مهدی پرویز

 

11 بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق رضا اکرمی

 

13 بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق بهزاد کریمی

 

20بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق مجید عبدالرحیم پور

 

19بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ بخش دوم سخنان مجید زربخش

 

26بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق ایرج نیری

 

22بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ بخش دوم سخنان محمد اعظمی

 

31بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ سخنان رفیق مصطفی مدنی

 

23بسوی شکل دهی تشکُل بزرگ چپ بخش دوم سخنان رفیق هرمز هوشمند

 

گفت‌وگو با احمد آزاد، از سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، در سومین کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ

گروه کار تبلیغات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
رفیق احمد، در کنفرانس در مورد منشورهای ارائه شده صحبت شد و اشتراکات و افتراقاتی که وجود دارد. ادامه خواندن Continue reading

راهبردها و مباحث برنامه ای برای وحدت چپ

سخنرانی:  پرویز نویدی، نادر عصاره،  احمد ازاد رسول آذرنوش، ،مسعود فتحی، شیدان وثیق، علی پور نقویواکبر سیف . خسرو امیری
کنفرانس کلن ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۱۴

 سومین کنفرانس حضوری پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ، در تاریخ ۸ و ۹ نوامبر در شهر کلن آلمان برگزار گردید. مبانی برنامه ای، گزارش عملکرد در فاصله دو کنفرانس، چگونگی تداوم پروژه و تدوین منشور و یا منشورهای موسسان، موضوعات در دستور این کنفرانس بود. هیئت رئیسه کنفرانس: مزضیه دانش، هرمز هوشمند و رسول آذرنوش، که توسط گروه تدارک و سازماندهی پیشنهاد شده بودند، مورد تائید شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. ادامه خواندن Continue reading

نام دشوارتر از برنامه نیست / گفت‌وگو با صادق کار از سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سومین کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ


رفیق صادق، تمرکز سومین کنفرانس پروژه‌ی وحدت چپ، روی اختلاف‌ها و اشتراکات منشورهای ارائه شده بود. با توجه به بحث‌های تاکنونی در نشست، روند پیشرفت پروژه در این زمینه را چگونه دیدید؟ ادامه خواندن Continue reading

جای یک نیروی چپ واقعاً خالی است / مصطفی مدنی

گفت‌وگو با مصطفی مدنی، از اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، در سومین کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ
گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ادامه خواندن Continue reading