غیبت‌های نظری در فراروایت همایون کاتوزیان / محمد مالجو

متن سخنرانی در کنفرانس جامعه‌شناسی تاریخی ایران: بررسی و نقد آثار همایون کاتوزیان، دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، چهارم اسفند ۱۳۹۵ ادامه خواندن Continue reading

چگونه جنوب به خاطر بحران های شمال و فرمانبرداری خاص اش تاوان داده است؟ اریک توسن // برگردان: م. ت.برومند

بحران های وام کشورهای پیرامونی در ارتباط با بحران هایی است که در نیرومندترین کشورهای سرمایه داری دهان گشوده و از آن برای وابسته کردن دولت ها استفاده شده است. ادامه خواندن Continue reading

بحران انباشت و انباشت بحران در ایران / پرویز صداقت

در گفتار حاضر* قصد دارم تا با توجه به فرایند انباشت و دورپیمایی سرمایه‌ی جمعی یا اجتماعی[۱] و دورپیمایی‌های انفرادی سرمایه‌های مالی، مولد و کالایی در ایران، تصویری تحلیلی از علت‌ها و سازوکارهای بحران‌های اقتصادی ایران ارائه کنم. ادامه خواندن Continue reading

خصوصی‌سازی؛ مانع مستقیم راه آزادی :بررسی ابعاد پنهان خصوصی‌سازی در گفتگو با محمد مالجو / مرتضی مدنی

مهم‌ترین پرسشی که در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، این است که خصوصی‌سازی از اساس کدام پروژه را دنبال می‌کند؟ ادامه خواندن Continue reading

نقد فریدا آفاری بر «امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم» و پاسخ سعید رهنما / فریدا آفاری

رأی ۵۲% از انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه‌ی اروپا عمدتاً به مهاجرستیزی، پناهجوستیزی، نژادپرستی و همچنین نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌طلبانه‌ی دولت انگلستان نسبت داده شده است. ادامه خواندن Continue reading

اتفاق خودش نمی‌افتد/تأملاتی درباره‌ی سیاست‌ورزی انتخاباتی/ پرویز صداقت

(۱)

در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۴ قانون اصلاح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در پی تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد. ادامه خواندن Continue reading

حل مشکلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد؟ / علیزضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر-یکی از مسائل اساسی که این روزها دولتمردان خیز برداشته و برای کسب کرسی های قدرت بدان متوسل می شوند حل مشکلات اقتصادی است. ادامه خواندن Continue reading