بحران انباشت و انباشت بحران در ایران / پرویز صداقت

در گفتار حاضر* قصد دارم تا با توجه به فرایند انباشت و دورپیمایی سرمایه‌ی جمعی یا اجتماعی[۱] و دورپیمایی‌های انفرادی سرمایه‌های مالی، مولد و کالایی در ایران، تصویری تحلیلی از علت‌ها و سازوکارهای بحران‌های اقتصادی ایران ارائه کنم. ادامه خواندن Continue reading

خصوصی‌سازی؛ مانع مستقیم راه آزادی :بررسی ابعاد پنهان خصوصی‌سازی در گفتگو با محمد مالجو / مرتضی مدنی

مهم‌ترین پرسشی که در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، این است که خصوصی‌سازی از اساس کدام پروژه را دنبال می‌کند؟ ادامه خواندن Continue reading

نقد فریدا آفاری بر «امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم» و پاسخ سعید رهنما / فریدا آفاری

رأی ۵۲% از انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه‌ی اروپا عمدتاً به مهاجرستیزی، پناهجوستیزی، نژادپرستی و همچنین نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌طلبانه‌ی دولت انگلستان نسبت داده شده است. ادامه خواندن Continue reading

اتفاق خودش نمی‌افتد/تأملاتی درباره‌ی سیاست‌ورزی انتخاباتی/ پرویز صداقت

(۱)

در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۴ قانون اصلاح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در پی تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد. ادامه خواندن Continue reading

حل مشکلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد؟ / علیزضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر-یکی از مسائل اساسی که این روزها دولتمردان خیز برداشته و برای کسب کرسی های قدرت بدان متوسل می شوند حل مشکلات اقتصادی است. ادامه خواندن Continue reading

بررسی مختصر نولیبرالیسم و پی‌آمدهای آن / کندیس اسمیت / ترجمه مسعود امیدی

اشاره‌ی مترجم: مشکل جامعه‌ی بشری با نولیبرالیسم تنها آن نیست که با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارها که در عمل با تهاجم گسترده به دستاوردهای مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان همراه بوده است، ادامه خواندن Continue reading

رای گیری برای ممنوعیت بورس بازی بر سر مواد غذایی پایه / اشتفان اشمیت:برگردان: آرش برومند

ژان سیگلر، روز ۲۸ فوریه قرار است در مورد پیشنهاد یوزو[۱] مبنی بر ممنوعیت بورس بازی بر سر مواد غذایی رای گیری شود. این پیشنهاد چه فایده ای دارد؟ ادامه خواندن Continue reading