نوشته شده در مصاحبه توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

گفتگوی اتحاد کار با رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، درباره تفاهم نامه ۱۰جریان

دوست گرامی  

با درود فراوان،

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ۱۰جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری ، در تاریخ ۲۵ابان ماه ۱۳۹۷برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، سایت سازمان ما تصمیم گرفته است با نمایندگان ۱۰جریان گفتگوهایی ترتیب دهد تا پروسه ای که تا به حال پیش رفته و نیز چشم انداز ان، بیشتر برای خوانندگان و علاقمندان شکافته شود.در صورت موافقت با انجام این مصاحبه، بسیار سپاسگزار خواهیم بود که پاسخ های خود را حداکثر تا دو هفته دیگر برای ما ارسال نمائید.

 این گفتگوها به تدریج درج خواهد شد.

گفتگوی اتحاد کار  با  رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان را می خوانید. 

 

سوال اول_ شما اخیرا تفاهم نامه همکاری را با ۹ جریان امضا کرده و فراخوان انرا علنی نموده اید

می توانید چگونگی شکل گیری  این همکاری ، و نقش  حزبتان  را در این روند  توضیح دهید؟

 

قبل از پاسخ به سؤال مطرح شده، اجازه میخواھم  به این قصد که  که خوانندگان محترم اندکى بھتر متوجه عرایضم گردند،  با نقبى سریع  به گذشته،  به چند نکته بنیادى اشاره کوتاھى داشته باشم ۔

 مردمان جامعه رنگارنگ ایران با مشکلات اجتماعى و اقتصادى بى حد و حصرى بدنبال شکست انقلاب مشروطیت از سوى بریتانیا و سپس آمریکا با اجراى کودتاھایى مداخله گرانه و دو بارروى کار آوردن رژیم دست نشانده شان(پھلوى)، دست بگریبان اند۔  از آن ھنگام، علاوه بر ستمگرى ھاى عام حکومتگران بغایت متمرکزتمامیت خواه بر تمامى مردمان ایران،  متاسفانه، مردمانى که در فرھنگ تمامیتخواھان ایران “اقوام” نامیده میشوند، بدلیل اجراى سیاستھاى سیستماتیک و قھرآمیز دولت ھاى حاکم  در راستاى استقرار  فقط  یک ملت، یک زبان و یک فرھنگ در ایران، با ستم ھاى مضاعف و تبعیضات علنى و آشکارى روبرو گشتند، و ھم اکنون دردوران  حاکمیت جمھورى اسلامى ، با افزوده شدن  فقط  یک مذھب ھم به موارد فوق، ستم و تبعیضات مضاعف  علیه این مردمان  به مراتب شدت بیشترى  یافته است ۔ 

 درجه درک تبعیضات وستمھای سیستماتیک اعمال شده  و حس زوال تدریجى و پروسه تحلیل رفتن  ھستى تاریخى  و پس رفت موقعیت اجتماعى و اقتصادى و تبدیل به شھروندان درجه دوم و سوم شدن مردمان به اصطلاح این “اقوام” در ایران،  برروشنفکران متعھد برخاسته  از بطن ھمان “اقوام”، بسى واقع بینانه ترو ملموس تر از درک و برداشت روشنفکران متعھد  خارج از بطن آن “اقوام” میباشد۔   وبھمین سبب مردمان این “اقوام” به حاشیه رانده شده،  در این مقطع تاریخى،  تشکلات سیاسى ی  برخاسته از بطن ومیان خود را که منادى و پیگیر خواسته ھاى  جمعى آنان باشند را، با اعتمادى بیشتر متعلق بخود دانسته و مورد حمایت جدّى تر قرار خواھند داد۔

من(رحیم بندویى) به عنوان فعّالى سیاسى از ملت بلوچ در ایران کثیرالمله،  با داشتن سعادت آشنایى با رفقایى از فدائیان خلق در دوران دانشجویى ام ، ازجمله فعالان سیاسىِ بلوچى بودم که اندکى قبل از انقلاب بھمن ماه  ۱۳۵۷ درکنار دیگر یاران بلوچ در شکلگیرى تشکیلات ” سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان” که از مطرح ترین تشکلات سیاسى پس از انقلاب در بلوچستان بود، فعالیت داشتم۔  چند ھفته پس از انقلاب بھمن، به اتفاق جمعِى از ھمرزمان بلوچ به دیدار یاران فدایى در تھران رفتیم که  دیدار گرامیانى چون رفیق سعید سلطان پوردر مقر “سچفخا” از خاطرات بسیار تأثیر گزار و ماندگار اذھانمان گردید۔

  شکلگیرى “بامئى استار”  به عنوان تشکیلات “سچفخا” در کنار ” سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان”  باعث گردید که  پس ازدرھم شکسته شدن سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان توسط رژیم حاکم،  “بامئى استار” نقش و جایگاه مطرح ترین تشکیلات سیاسى در بلوچستان را از آن خود نماید۔ تا جاییکه با تمام ضعفھا و بى تجربگى ھاى ناشى از خفقان سیاسى دوران شاه و استبداد سیاه دینى ملایان تازه به قدرت رسیده ،  زنده یاد احمد حسن رئیسى به عنوان کاندیداى تشکیلات “بامئى استار”  در مقابل دو کاندیداى دیگر که یکى ازقشرخوانین و دیگرى از مولوى ھاى مطرح بلوچستان بود، برخلاف تبلیغات زھرآگین آن دوران علیه “بامئى استار”ى ھا، بالاترین رأى را در دور اول کسب نماید۔ دلیل رأى بالاى مردم بلوچ به چنین نماینده اى که نھایتاً به مدت ۱۰ سال سر از زندان ھاى قرون وسطایى رژیم اسلامى درآورد، مسئله اى جز حمایت “بامئى استار” از طرح خواستى محورى، یعنى رھایى از تبعیضات وستمھاى مضاعف موجود، نبود۔ رھایى اى که  با طرح شعار”حق تعیین سرنوشت” از طریق ایجاد “حکومت ھاى خود مختارمنطقه اى” در “دولتى دموکراتیک و غیر متمرکز در ایران ”  توسط فداییان خلق آن دوران اعلام و تبدیل به شعارى محورى در میان خلق ھاى ۴۰ سال پیش (وملیتھاى  دوران امروز) گردیده بود۔

متاسفانه  سرکوب ھاى بیرحمانه و کشتارھاى  جمعى ې جمھورى اسلامى که در جھان نمونه است و سختى مبارزات علیه چنین حکومتى،  به شکلھاى گوناگون سبب تضعیف و بعضآً ازھم پاشیدگى تشکلات سیاسى سراسرى مطرح آن دوران گردید۔   ھمزمان درک نقش واھمیت سازماندھى و تقویت تشکلات سیاسى منطقه اى در میان مبارزان ملل بلوچ و عرب و اذری و لر و تورکمن و کرد و ۔۔۔ قوت بیشترى گرفت و شکلگیرى تشکلات سیاسى متعلق به این ملیتھا یکى پس از دیگرى باعث ریزش بخش مھمى ازنیروھاى  فعال بدنه سازمانھاى سراسرى  وتضعیف آنھا گردید۔

با گرد ھمآیى مبارزان بلوچى که درتشکلات سیاسى سراسرى مختلف  ایران و ھمچنین منطقه اى در بلوچستان فعال بودند، پروسه  شکلگیرى “حزب مردم بلوچستان به مثابه  ادامه سیرتکاملى ھمان اولین تشکیلات سیاسى دوران انقلاب بھمن(سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان) ازسال ۱۹۹۵ با دامن زدن به مباحث و گفتگوھاى مربوطه در نشریه اى به نام “تران Traan” آغاز و درکنگره مؤسّس سپتامبر سال ۲۰۰۳ بااعلام موجودیت رسمى آن، به ثمر نشست۔  

باور جمع تشکلات سیاسى متعلق به ملیتھاى تحت تبعیض و ستم دوگانه  به  کثیرالمله بودن کشور ایران، راھنماى تلاشى پیگیرانه  براى یافتن ساختارى مناسب در راستاى تأمین ھمزیستى مسالمت آمیز این ملیتھا با حقوق و آزادى برابر در چھارچوب ایران، که ھمانا ساختار فدرالیسم تجربه شده جھانى در کشورھاى کثیرالمله میباشد، بوده است۔ وشاید این مقوله، اختلاف محورى ىتشکلات سیاسى متعلق به ملیتھا با تشکلات سیاسى مدعى سراسرى بودن باشد و الّا پایبندى به حقوق برابر شھروندى ھر فرد زن و مرد و اصل سکولاریزم،  باورھمه جریانات دموکرات مدعى سراسرى بودن در ایران بوده است ومیباشد۔

  با چنین باورى، در سال ۲۰۰۵ اولین ھمبستگى در میان تشکلات سیاسى ملیتھا(خلق ھا)ى گوناگون ایران تحت نام “کنگره ملیتھاى ایران فدرال” شکل گرفت، که متاسفانه  نه تنھا مورد غضب  جریانات سیاسى راست به اصطلاح سراسرى قرار گرفت( که قابل فھم ھم بود)، بلکه مورد تحریم جریانات سیاسى چپ آن مقطع زمانى نیزقرار گرفت۔  اما اعضاى کنگره ملیتھا به تلاش خود براى جلب ھمکارى و ایجاد ھمبستگى با جریانات اپوزیسیون ایران ھمچنان ادامه دادند۔                                                                                                                                        

نقش “حزب مردم بلوچستان”  در پروسه  شکلگیرى ھمبستگى این ۱۰ جریان، باید در قالب عضوى فعال  از مجموعه اعضاى “کنگره ملیتھاى ایران فدرال” ، دیده شود۔ احزاب عضو کنگره ملیتھا ھر کدام بنا به موقعیت  و آمادگى ھایشان درشکلگیرى ھمبستگى ھا و اتحادھا نقش ایفا نموده اند، که  شکلگیرى “شوراى دموکراسى خواھان ایران” و پروسه جارى ھمبستگى ۱۰ جریان مورد بحث، نتیجه تداوم چنین تلاشھایى بوده اند۔

سوال دوم _ به نظر شما محور ها و مولفه های اصلی این تفاهم نامه کدام ها هستند؟

به نظر من، تأیید متکثر و تاریخاً کثیرالمله بودن جامعه ایران ، غیر قابل اصلاح بودن حاکمیت کنونى  و نتیجتاً گذر از آن و استقرار نظامى دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکزسیاسى- اقتصادى(فدرال)، در راستاى استقرار جامعه اى با آزادى و برابرى انسانھا براى ھمزیستى  مسالمت  آمیزمردمان گوناگون ایران، محورھا و مؤلفه ھاى اصلى تفاھمنامه مشترک ۱۰ جریان سیاسى میباشند۔

سوال سوم _ با توجه به مجموعه نیروهای این طیف که از جمهوری خواهان دموکرات هستند ،ایا امکان گسترش ان هست ؟ در صورت گسترش ان ،غیر از تشکل ها ،ایده ای برای جلب مشارکت افراد و شخصیت هانیز وجود دارد ؟

تشکلات و جمع ھایى که محورھا و مؤلفه ھاى  کما بیش نزدیک با این ۱۰ جریان دارند، کم نیستند و ھیئت ھاى ارتباطات این ۱۰ جریان لازم است که پیگیرانه به رایزنى جدى با آنھا بپردازند تا این “ھمبستگى” با توجه به وجود احزاب سیاسى متعھد و داراى پایگاه مردمى در مناطق مختلف ایران، تبدیل به جبھه اى مطرح و تأثیر گزار بر روند جنبش ھاى  گوناگون مبارزاتى  در جامعه ایران گردد۔  ارتباط با جمع ھاى ھمبسته دیگر که محور ھا و مؤلفه ھاى کمابیش نزدیکى با این ۱۰ جریان دارند،  لازم است که بدون فوت وقت ایجاد گردد۔  تلاش براى جلب حمایت و مشارکت شخصیت ھاى مطرح تأثیر گزار و داراى اعتبار در میان مردم  باید از جمله  اقدامات مھم  و در دستور پس از اعلام موجودیت رسمى این ھمبستگى  براى رایزنى مؤثر، قرار گیرد۔

سوال چهارم _  به طور کلی چشم انداز این  همکاری و تاثیر گذاری ان بر روند مبارزات جاری مردم ایران را

چگونه می بینید؟

عمده ترین و محورى ترین مؤلفه مشترک این “ھمبستگى” ارائه “راھکارى حیاتى و عملى” براى حلّ معضلات  اجتماعى اکثریت مردمان جامعه کنونى ایران، یعنى رفع ستم و تبعیضات دوگانه ملیتھاى به حاشیه رانده شده در طول نزدیک به صد عمده سال اخیر است۔ فراموش نشود که در جامعه بزرگ ایران، نه تنھا زنان، کارگران، کشاورزان و زحمتکشان  ملیتھاى تحت ستم و تبعیض مضاعف، شھروندان درجه سوم و چھارم  این جامعه  بزرگ اند، حتى اقشار مرفه این ملیتھا نیز ازستم ھا و  تبعیضات مضاعف  در امان نمانده  و آنرا کاملا لمس نموده اند۔  لذا، من روشن ترین چشم انداز رشد و پیشروى را  با در نظر گرفتن وسعت  میدان عمل و جمعیت بالاى حامیان چنین دیدگاھى را  در دراز مدت، براى  این “ھمبستگى” مى بینم و آینده متعلق به این نوع ھمبستگى ھا است۔

با سپاس ازفراھم نمودن  این فرصت.

رحیم بندویى از “حزب مردم بلوچستان”

 

سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

تاریخ۱۵/۰۱/۲۰۱۹

ادرس میل :ettehad.fadaian@gmail.com 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>