- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران به مناسبت ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب مردمی ایران

Posted By admin On بهمن ۲۱, ۱۳۹۶ @ ۸:۲۸ ق.ظ In ملیت ها | No Comments

در حالی به سی و نهمین سالروز قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم پادشاهی و برقراری نظامی آزاد و دمکراتیک نزدیک می شویم که مبارزه برای رهایی و آزادی وارد مرحله جدیدی شده است. اعتراضات وسیع مردمی ٧ دی و روزهای متعاقب آن تاثیر چشمگیری را بر جامعه و حکومت دیکتاتوری نهاده و سیمای نوینی را از مبارزات جنبش حق طلبانه تودهای و ملیتهای ایرانی را برای احقاق آزادی و سرنگونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در ایران به نمایش گذاشته است.
خیزش وسیع مردمی در مناطق مختلف ایران اگرچه از اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم بود که حاصل سیاستهای غلط و فساد در اقتصادی ویران و رانتی که در انحصار سپاه پاسداران و ارگانهای سیاسی – امنیتی وابسته به بیت رهبریست، به سرعت شکل سیاسی به خود گرفت و مشارکت جسورانه و الهام بخش زنان، کارگران، دانشجویان و سایر اقشار جامعه، امید تازهای به جنبشهای اجتماعی در ایران بخشیده است.
با نگاهی به محتوا و وسعت جغرافیای این اعتراضات در مقایسه با سایر اعتراضات گذشته، این حقیقت را نمایان میشود که مبارزات سیاسی و مدنی در ایران پا به عرصه نوینی نهاده است. اهم دستاوردها و ویژگیهای این مرحله عبارتند از؛ انحطاط مشروعیت از نظام جمهوری اسلامی و از هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان و اتمام انسداد سیاسی و ریزش هژمونی رژیم حاکم و در جبههی مقابل بالا رفتن روحیه مبارزاتی مردم به ستوه آمده علیه رژیم جمهوری اسلامی که نشان داد پایههای رژیم دیکتاتوری در برابر نیرو و اراده مردمی چقدر ضعیف، حقیر و ضربهپذیر است.
رژیم جمهوری اسلامی در طول سالیان عمر خود از هیچ ابزار و شیوهای برای سرکوب و ارعاب، شکنجه، کشتار و اعدام فروگذار نبوده، اما نتوانسته میل آزادیخواهی را در ایران بمیراند و بنابراین و علی رغم ثبت تاریخی سیاه و استفاده از تمام دستگاههای سرکوبگر، تبلیغات و رسانه، ارشاد و نظام آموزشی خود از تغییر مسیر دادن به خواستهای مردم اهداف و آرمانهای قیام ۵٧ که عبارت بودند از رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی، بهرمندی اقلیتهای ملی و اتنیکی از حقوق اولیه و همچنین احقاق حقوق زنان، آزادیهای فردی و در کل بنیاد نهادن ایرانی آزاد، دمکرات و سکولار، عاجز و ناتوان بوده است.
در سالروز قیام ملیتهای ایرانی و با نگاهی گذرا به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران زیر سلطه جمهوری اسلامی به وضوح پیداست که مسئولین و مدیران این رژیم آرزوها و آرمانهای قیام مردمی را به انحراف برده و با ارتجاعی ترین قوانین، حقوق و آزادیهای انسان را انکار و کشور را غرق درفساد، دزدی، تاراج و ویرانی کردهاند. تورم رو به افزایش و خالیتر شدن صندوق توسعه ملی، ورشکستگی بانکها، رکود اقتصادی و بیکاری روزافزون و … اقتصاد ایران و حتی رژیم حاکم را نیز به بن بست رسانده و تنها افقی روشن و امیدبخش برای اقشار مردم ایران و حل این مشکلات تغییر نظام سیاسیست که این روزها به وسعت ایران جنبشهای مدنی و اجتماعی (زنان، دانشجویان، جوانان، محیط زیست، کارگران و …) در حال رشد هستند. فضای ترس و ارعابی که رژیم طی چهار دهه گذشته بر ایران حاکم کرده است، شکاف عظیمی برداشته و مردم ترسشان ریخته است. در عرصه خارجی و منطقهای نیز رژیم جمهوری اسلامی با مجموعهای از مشکلات بزرگ و حل ناشدنی روبهروست. حمایت و پشتیبانی بی پروا از تروریسم، جنگ افروزی و دخالت و آشوبگری رژیم در منطقه دیگر برای جهان قابل قبول نخواهد بود.
جنبش حق طلبانه کردستان با ویژگیهای مترقیخواهانه خود که از ابتدا پیشرو مبارزه برای سرنگونی رژیم توتالیتر و دیکتاتور جمهوری اسلامی بوده است، بی شک در آینده نیز وظیفه بزرگی را در این عرصه بر عهده خواهد داشت.
با درکی صحیح از شرایط امروزی و وظایفمان در آستانه این تغییر بزرگ اجتماعی و سیاسی در ایران، بر این عقیده هستیم که اتحاد و همبستگی میان تمام آزادیخواهان و اپوزیسونی کورد و ایرانی برای به سرانجام رسانیدن رسالت تاریخیشان و پشتیبانی از جنبشهای تودهای ضرورتی سرنوشت ساز و انکارناپذیر می باشد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن ارج نهادن به قیام مردمی ملیتهای ایران در سال ۵٧ برای برقراری جامعهای دمکرات، سکولار و عدالت اجتماعی، از مبارزه مردم برای احقاق حقوق و آزادیهایشان و در نهایت تغییر رژیم سیاسی در ایران حمایت کرده و خود را حامی و پشتیبان هر جنبش دمکراسیخواهانهای می داند در راستای تضعیف و برچیدن رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بر ضرورت همکاری و همبستگی تمام مبارزین و آزادیخواهان ایران تاکید می ورزد.

پیروز باد جنبش آزادیخواهانه ملت کرد
سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
١٩ بهمن ١٣٩۶ خورشیدی
٨ فوریه ٢٠١٨ میلادی


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/?p=19863

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.