نوشته شده در دیدگاه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

انتخابات کنونی را نباید تحریم کرد / علی جلال

اگرتسلط خمینی بر ایران را ایلغار اول بنامیم, رییس جمهورکردن احمدی نژاد راباید ایلغاردوم  نامید. احمدی نژاد,دردامن جمهوری اسلامی, “سیاسی” شده بود.

او فراورده  نمونه وار (تیپیک) جمهوری اسلامی بود, ملایان برای حفظ “اسلام” مرتب دروغ می گویند, اما برای احمدی نژاد “اسلام” = دروغ است , این تنها چیزی بود که او از”اسلام” یادگرفت. او باهمه مظاهر تمدن نوین کینه داشت. همه چیز راتخریب می کرد, درضمن او بسیارموذی وعافیت اندیش است.

ـ۲- خامنه ای و احمدی نژاد : اینجانب پیشتر نیز گفتم که خامنه ای دروغ می گفت  که احمدی نژاد را دوست دارد.آیا او از پیش به وابستگی احمدی نژاد به مشایی آگاه نبود؟ آیا افراد گروه احمدی نژادرا نمی شناخت؟ آیا خامنه ای “مشایی” را به خود نزدیک می دید؟ نه ! خامنه ای قدرت ویرانگری احمدی نژاد را می شناخت, خامنه ای فکر میکرد که پس از اینکه احمدی نژاد  همه بازسازی های دولت رفسنجانی و خاتمی دراقتصاد, رانابود کردو سپاه را بر اقتصاد مملکت مسلط  نمود آنگاه اورا چون سعیدامامی “بی کس و کار” فدا میکند. اما خامنه ای گمان نداشت که  قیام ۸۸ پدید آید  اونیز مانند همه دیکتاتورها “ازخود فریب میخورد”؛ “اینهمه لشگر آمده …”؟!ـ

بعلاوه احمدی نژاد از همان اول به نقشه شوم خامنه ای علیه خود پی برده بود, وبدل میزد. احمدی نژاد بنا به ماهیت خود ایران راویران کرد. ولی  مچ خامنه ای راهم  باز نمود و در مجموع اوبود که خامنه ای را به خدمت گرفت.

ـ۳- طرح های مالیخولیایی خامنه ای: “تمدن جدید اسلامی”ـ

چرا خامنه ای می خواست و می خواهد ایران را ویران کند؟ خامنه ای هم  از”سازندگی” رفسنجانی احساس خطر می کرد و هم از برنامه توسعه خاتمی.  خامنه ای تا پیش از رهبر شدن ازجناح راست حکومت خمینی درمسایل اقتصادی بود درحالیکه مثلا رفسنجانی از جناح “چپ اقتصادی”.  خامنه ای حتی درمسایل دینی از خمینی ورفسنجانی کمتر تند بود. اما پس از رهبر شدن او,  دوچیز عوض شد:

الف- اوجایگاه ولی فقیه داشت ومشخصا نماینده جنبه دینی حکومت بود.

ب- اوپس از رهبر شدن باید “فقیه” می شد, پس پیش ملایان قم تلمذ نمود و بنا به زمینه خود جانب فقه سنتی راگرفت (برعکس خمینی وپیروان او: منتظری, رفسنجانی, کروبی , خوینی ها  و … )ـ.

این دوتغییر درجریان ۱۶سال تجربه دولت رفسنجانی و خاتمی, خامنه ای را به این نتیجه رساند که اصلا  “الگوی توسعه” (نمونه شاه , کره جنوبی, اندونزی و …) با حکومت دینی ماهیتا ناسازگار است و درخود براندازی “نظام ولایت فقیه”را  بشکل پویا نهفته دارد. او فهمید که این”الگوی توسعه” طبقه متوسط شهری را رشد می دهد, طبقه سرمایه دار بخش خصوصی را بوجود می آورد و بزرگ می کند و …ـ

واینها با حکومت دین و ساختار ولایت فقیه درتضاد آشتی ناپذیر است. احتمالا اصلاح طلبان و رفسنجانی هم این موضوعات را بهمین شکل می فهمیدند اما گویا آنها فهمیده بودندکه راه دیگری نیست, آنها فکر میکردند که اگر “توسعه” را پیش نبرند, درمقابل مردم قرار گرفته و سرنگونی حتمی است, اما با توسعه میتوان درساختار حکومت هم تجدید نظرهایی برای “انطباق” کرد.

 درآغاز خامنه ای خیال می کرد که ضدیت مردم ایران با ولایت فقیه و حکومت دینی, عمدتا ناشی از فعالیتهای فرهنگی دگر اندیشان است, پس سالهای اول شب ها  کابوس “شبیخون فرهنگی” میدیدو روزها  شیون برمی آورد. بااینکه همه وزرای ارشاد همه دولتها را بلا استثناء از کار برکنار کرد. اما  سمت گیری جامعه و جوانان و دانشجویان بسوی “مدرنیسم” همچنان رو به گسترش بود(وهست). پس او با “مشاوران” خود, الگوی جدید “توسعه” ومثلا  منطبق با “نظام” را “طرح “کردند,خامنه ای با “شعور” بیسواد و ایده الیست خود الگوی کشورهای سوسیالیستی سابق را مورد نظر قرار داد. دراین سالها از شبیخون فرهنگی” حرفی نمی زند, اماخودو نمایندگانش  درسپاه, مباحث “تئوریسین” های بیت را بروز می دهند, وقتی نماینده او در سپاه درحسرت سقوط اتحاد شوروی و انتساب آن به نفوذی های سی آی إی در ارکان حکومت شوروی چنان با یقین وآه وناله سخن میگوید(وکتاب می نویسد) که آدم اگر رخسارولهجه  آخوندیش را نبیندو نشنود , فکر می کند یکی از آن کادر های پیر ورادیکال و استالینیست حزب کمونیست اتحاد شوروی است. خامنه ای بارها ازتوطئه:  “استحاله نظام”, “تغییر کارکرد نظام” نالیده است, او از برپا داشتن “تمدن اسلامی”و…سخن می گوید   طرح او برای بستن رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه ها و جایگزینی آن با نوع اسلامی و…نیزدر چارچوب “الگوی اسلامی توسعه” نمونه گرفته   ایده آلیستی الگوی توسعه کشورهای سابق اردوگاه سوسیالیستی است . خامنه ای بیسواد

ایده الیست گمان می کند که ابتدا “ایده” مطرح میشود بعد علم درخدمت “تئوریزه” کردن آن قرار می گیر. اونمی تواند بفهمد که موضوع کاملا برعکس است.

من از جزئیات طرح موهوم او خبر ندارم ولی از شواهد چنین برمی اید که ماموریت اصلی احمدی نژاد نا بود کردن بخش خصوصی و ورشکست کردن تولید داخلی و سلطه دادن سپاه بر اقتصاد بوده است, درتمام دوره احمدی نژاد خامنه ای همواره و علنا از اقدامات او و مشخصا  از اقدامات اقتصادی او حمایت می کرد, حتی وقتی که اقتصاددانهای کشورنامه سرگشاده نوشتند و هشداردادند که اقدامات محمود اقتصاد کشوررا ویران می کند او بلافاصله گفت سیاهنمایی نکنید و ساکت ! او اقدامات احمدی نژاد در “دورزدن” تحریم هارا تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی” می ستود, همین نشان میدهد که مقصودواقعی او از اقتصاد مقاومتی چیست. درجریان  تخریب اقتصاد و نابودی بخش خصوصی, این بیمارروانی(خامنه ای) می اندیشد که سپاه و بنیادها بر اقتصاد ایران تسلط کامل یا غالب را خواهند داشت. پس سپاه(و ضمائمش ) می شوند معادل “حزب کمونیست” و اقتصاد دردست آنان,  می شود اقتصاد دولتی, که بقیه مردم درحاشیه این اقتصاد “زندگی” وابسته و حداقلی  خواهند داشت (رسیدگی به فقرا). و بدین ترتیب حکومت برهمه مردم کنترل دارد !!و “اسلام” پایدار می ماند. به نظر من اینکه او چنین طرحی دارد و روی کاراوردن احمدی نژاد برای همین بوده است, اساسا درست  است ولی افزون بران به نظرم مساله اصلی او سلطنت خانواده خودش است.لازمه اینکارچند چیز است. حمایت قوای مسلح(شریک کردن سپاه درقدرت), پشتبانی حوزه, حذف مخالفان داخلی, درراس آن ها رفسنجانی

جلب پشتیبانی خارجی(موافقت روسیه, همراهی انگلیس), دورکردن مخالفان خارجی (امریکا )ـ

ـ۴- خامنه ای و ولایت فقیه: شیعه نمی تواند “ولایت فقیه” را بپذیرد این با بنیان شیعه  دوازده امامی دا یر بر “غیبت” درتضاد است ,و خطردرهم ریختن دستگاه روحانیت رادارد. همانطور که روحانیت باطرح “جمهوری” رضاشاه مخالفت کرد اما “سلطنت” ولو با خلع قاجاررا پذیرفت,  پس از خمینی نیز طرح روحانیت این بود که “ولایت فقیه” را به “ولایت”, یعنی ولایت(سلطنت) فرزندان پیغمبرتبدیل کند  که با”مهدویت” شیعه دوازده امامی سازگاراست. وآ ن اینکه پسر خامنه ای جانشین اوشود. بدیهی است که درضمن سازشی بین جانشین خمینی و حوزه (مخالف یا دشمن خمینی) بوده است. بدین ترتیب, نماینده حوزه سلطان اسلام میشود و حوزه! دربار او!  و همه کاره ی  مملکت! .این بسیار خامنه ای را خوش آید. طرح مزبور درضمن مصادره تمام میراث خمینی برای کسی که دورتر از بقیه به خمینی بود و کمتر از بقیه هزینه داده بود نیز می باشد. درراس این “بقیه” رفسنجانی  واعضای آن: کروبی, خوینی ها,ناطق نوری  خانواده خمینی و مجموعه اصلاح طلبها, بودند و هستند.این طرح مصادره میراث خمینی بود توسط کسانی که نه تنها باخمینی همراهی نکرده بودند بلکه مخالف (دشمن) او نیز بودند, یعنی حوزه علمیه.  برای رفسنجانی تنها یک راه مانده بود: قرار گرفتن درکنار جنبش ۸۸ و وحدت بااصلاح طلبان

 ـ۵- خامنه ای و انتخابات ۹۲: دوره احمدی تمام شده , واو “وظیفه” خودراهم انجام داده بود. رعشه جنش ۸۸ هنوزجان خامنه ای را می لرزاند. رفسنجانی کاندید شده بود, جنگ رودررو می شد.  ردصلاحیت او و خطر برآمد جنبش ۸۸!  پس خامنه ای به روحانی تن داد.. همینجا لازم است تا به اصلاح طلبهای دروغگو یادآوری کنیم که اگر نمی بود جنبش ۸۸, اگر نمی بود خون ندا ها سهرابها و ترانه و شهرام …؛ آنگاه روحانی در ۹۲ رییس جمهور نمی شد. ازطرف دیگر  محاصره اقتصادی به حد خطر رسیده بود (ماننددوره آخر جنگ). خامنه ای نخست خودش  نمایندگانش را برای مذاکره با امرکایها به عمان فرستاد. به نظرم او می خواست ببیند آیا امریکا حاضر است جمهوری اسلامی به رهبری او(و احیانا خاندان او) را بپذیرد و مورد حمایت قرار دهد, دولت اوباما به آنها اطمینان داد که برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدامی نکند, همین و بس

 ـ۶-خامنه ای- مذاکرات اتمی- دولت اوباما:  دولت اوباما از بهترین دولتهای تاریخ آمریکا به نفع صلح و پیشرفت درجهان بود.اوباما  و کری ودیگر اعضای دولت او از مخالفان جنگ بوش درخاورمیانه بودند. دولت اوباما اقتصاد کشور خودش راکه دچار بحران خطرناکی بود به رونق رساند. برای اولین با ر درتاریخ امریکا بیمه درمانی همگانی برقرار کرد. پیش از رسیدن به ریاست جمهوری قول داد که قوا ی امریکا رااز  عراق و افغانستان بیرون کند, که بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید چنین کرد(افغانستانی ها به شدت با خروج قوا ی آمریکا مخالفت کردند. پس شماری سرباز درآنجا ماند). با اینکه انگلستان و فرانسه فشار بسیار آوردند , حتی انگلیس توطئه  کرد برای کشاندن پا ی آمریکا به جنگ علیه حکومت سوریه ولی اوباما مقاومت نمود و از جنگ خودداری کرد. اما درعراق و سوریه جنگ علیه داعش را فعالانه به پیش برد. درسوریه از همراهی  جدی با گروه های ساخته شده توسط  انگلیس و ترکیه و قطر و عربستان و … خودداری نمود با اینکه از سوی انگلیس و فرانسه به شدت زیر فشار بود. درعوض  نیروهای دمکرات سوریه , عمدتا کرد را,درمبارزه علیه داعش, علیرغم مخالفت شدید ترکیه، مورد پشتیبانی کامل تسلیحاتی, آموزشی و حمایت هوایی قرارداد. برای اولین باراجماع جهانی برای رویارویی با تغییرات محیط زیستی(پیمان پاریس) را بوجود آورد. شهرک سازی های اسرائیل درسرزمین فلسطینی ها را شدیدا محکوم کرد.  اوباما و کری درآخرین روزهای حکومت خود ترتیبی دادند که شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه ای شهرک سازی اسرائیل  درسرزمینهای اشغالی راغیر قانونی اعلام کند.

 برای اولین بار درتاریخ آمریکا, حمله ای مستقیم علیه احزاب راست اسرائیل و هدیه ای گرانبها به فلسطینیان بود. اوباما کنفرانس سران کشورهای آفریقایی را برای پیشرفت آفریقا بنیاد نهاد و …ـ

دردنیا تنها ۳ کشور  با اوباما بد بودند: انگلیس, اسرائیل و جمهوری اسلامی و دردرجه بعد ترکیه وروسیه.

اوباما وکری  جناح چپ حزب دمکرات آمریکا هستند به نظرم  دکترین شان صلح برپایه کمک به رشد و توسعه اقتصادی جهان است, مردم ایران بنا به فرهنگ و سابقه خود وسابقه روابط خود با غرب  (نسب به سایر کشورهای منطقه)و همچنین سطح رشد,ازبهترین و مساعد ترین مردم درمنطقه خاورمیانه برای همکاری و اتحاد برای توسعه و صلح می باشند. ادبیات و فرهنگ هزارساله ایران دراساس و جوهرخود مبلغ بسیاری از مبانی مدرنیسم است. تمدن ایران باستان از سرچشمه های الهام بخش بنیانگذاران ایالات متحده بوده است. دولت اوباما می خواست موانع دورماندن ایران از همکاری جهانی برای توسعه را ازپیش رو برداشته راه ما را بگشاید. احیانا لابی ایرانی اطراف کاخ سفید به آنها, به دروغ یا به اشتباه   گفته بودند که خامنه ای حافظ منافع ملی ایرانست. اوباما ازآغاز روی کارآمدن, مستقیما ..چندین نامه برای خامنه ای نوشت, ازقرارمعلوم بسیار محترمانه با مضمون گفتگوبرپایه احترام متقابل برای رفع اختلافات, خود خامنه ای بعدا گفت “این نامه هابا تمجید واحترام به من بوده است”.اما خامنه ای از گشایش رابطه ایران و امریکا وحشت داشت , درهمان چارچوبی که در بالا گفتم : “خامنه ای با توسعه ایران مخالف است “. از طرفی او ناچار بود برای رفع تحریم ها به دولت اجازه مذاکره دهد.اما  از آغاز تا پایان به رذیلانه ترین سنگ اندازی ها, به تاخیر انداختن ها,  وتحریکات دست زد . او ازهمان اول  که متوجه تمایلات اوباما-کری دررابطه باا یران شدتبلیغات کذب بیشرمانه ای را علیه شخص اوباما شرو ع کرد, جالب است که جناح او اینبار همچون یک طبقه که منافع خود رابه خوبی درک می کند هماهنگ و یک صدا به میدان آمد: رادیو تلویزیون , شهردار تهران, سپاه و بسیج (خبرگزاری های تسنیم, وفارس) روزنامه های کیهان, جوان و رسالت و…. در تبلیغات آنان:

 ـ ” اوباما دشمن ترین رییس جمهور آمریکا علیه ایران است, اوباما جنگ افروزترین, منفورترین درجهان است او بیش از هر رییس جمهوری ضد مسلمانان و فلسطینیان است, عا مل جنگ درعراق و سوریه اوباما است, اوباما درکشور خود منفور است, سیاست خارجی او درهمه جا شکست خورده است و …”ـ

 صفحه اول سایتهای تسنیم و فارس وروزنامه های جوان وکیهان پر بود ازتبلیغات هیستریک ضد اوباما, درمواردی تیتر کاملا دروغ و تحریک کننده با مضمون نوشته وخبر تناقض آشکار داشت جالب است که چه درتبلیغات این رسانه ها و چه درگفتارهای تقریبا همه روزه خامنه ای, علیه امریکا,دربسیاری مواقع,تکرارعین تبلیغات انگلیس بود, یعنی هماهنگی  جالبی بین اینها دیده میشد. بویژه اززمانی که خامنه ای بزدل مطمئن شد که دولت اوباما اهل جنگ نیست و بهیچوجه خیال حمله نظامی ندارد, شروع به رجز خوانی کرد. او اقلا دوبارعلنا گفت که اطلاعات دقیقی دارد که دولت اوباما به داعش کمک تسلیحاتی می کند, حداقل او قطعا از طریق دولت عراق و سوریه مطلع  بود اگر حملات هوایی و پشتیبانی های تسلیحاتی واطلاعاتی  آمریکا نبود بیرون کردن داعش از شهرهای سنجار, فلوجه وموصل و کوبانی و…امکان نداشت. سپاه در خلیج فارس مرتب با کشتی های آمریکایی درآبهای آزاد درگیری ایجاد می کند. ملوان های ره گم کرده آمریکا را دستگیر می کنند, تا اینجا هیچ , ولی آنها را وادار به زانوزدن کرده , و فیلم و عکس می گیرند وهمه جا منتشر می کنند, سردار سپاه که اینکارا کرد و از خامنه ای نشان گرفت , علنا اعلام می کند که “ما از دور ناظر بودیم و آرزو می کردیم که قایق آمریکایی اشتباه کند و وارد آبهای جمهوری اسلامی  شود…”.  مانور دریایی گذاشتند وماکت ناو آمریکایی رامورد حمله قرار داده به آتش کشیدند وفیلمش راهمه جا پخش کردند. اگر این سرداران, که اکثرشان فراری های جنگ باعراق هستند , شهامت دارند, اگر روزی آمریکاییها درگیرشدند, خودشان به میدان بروند و نه اینکه سربازان وظیفه ارتش را جلو بفرستند(دربلوچستان سپاه مردم راسرکوب می کند اما هنگام درگیری, سربازان وظیفه را به جلو میفرستد )  همه خاطره شوم شلیک سربازان اسراییلی به پسر بچه فلسطینی که درکنارپدرش روی زمین نشسته بود و پدر از سربازان زنهار می خواست, رابخاطر داریم, ازطرف دیگردرداستان های واقعه کربلا, حسین کودک شیرخواره خود “علی اصغر “را روی دست درجلوی لشگرپسرسعد وقاص می گیرد و برای او آب طلب می کند به گفته ملایان: لشگر”صدراسلام! “, تیری  بر گلوی علی اصغرپرتاب نمود. از آمیختن این دوواقعه باهم  درخیابان های تهران بیلبوردهایی به ارتفاع ساختمانهای چند طبقه نصب میکنند که درآن بارا ک حسین اوباما با پوشش نظامی و

کلاه خود شمر, تیرو کمانی به دست از کمینگاهی پسر بچه فلسطینی را که پدرش اورا روی دست گرفته نشانه می رود. حد موزیگری, عوامفریبی و بکارگیری آشکار دین باهدف “تحمیق “توده هارا بنگرید . بله جمهوری اسلامی برای اینکه مبادا کلمه حسین درنام  “صدام حسین”  ازشدت تنفر بکاهد. اورا “صدام یزید” می نامید. وامروزباراک حسین اوباما را “شمر اوباما “می نماید. سخن  برسر مبارزه باامپریالیسم و …نیست سخن این است که جمهوری اسلامی   با ریگان و جورج بوش همکاری و مذاکره میکرد. از موقع روی کارآمدن ترامپ کاملا دم فروبسته، مثلا خامنه ای بعد از روی کارآمدن ترآمپ, برای سنجش واکنش ترامپ, یک موشک معمولی غیربالستیک را طوری پرتاب کرد که برخلاف موشکهای پرتابی دردوره اوباما, ناکام  شده و درمیانه پرواز بیفتد, ترامپ تهدید کرد, و سپاه “اسلام” دیگر هیچ موشکی آزمایش ننمود,  یا اینکه خامنه ای دردیدار با نخست وزیر سوئدمی گوید “نمیدانم امریکا(ترامپ) نمیتواند یا نمی خواهد با داعش مبارزه کند(او گفته بود که اوباما به داعش سلاح میدهد )ـ .

ـ۷-هدف چه بود؟ آنچه خامنه ای و سپاه ازان وحشت دارند این است که آمریکا نیروی نظامی خودرا وارد کند. پس اولا آنها مطمئن شده بودند که چنین  نخواهد شد . آنگاه هدف سپاه به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای بود و هدف خامنه ای محدود کردن مذاکرات به حداقل. وهردو آنها دروحشت از بهبود روابط ایران و امریکا, و شکل گیری روند “توسعه ایران” که اینرا مساوی با سرنگونی جمهوری اسلامی از درون می فهمند(که اساسا هم درست فهمیده اند )ـ.

اما برای سپاه , برای بنیادها و …؛  معنی”جمهوری اسلامی”  بطور عینی یعنی :  منافع ما لی آنها که اساسا نیز بر “پایه سرمایه مالی(بانک، صندوق قرض الحسنه اسلام!), دلالی , قاچاق ” شکل گرفته , وبرای خامنه ای آینده حکومتش و احیانا جانشینی پسرش می با شد.

خامنه ای برای این پروژه  پشتیبانی انگلیس و روسیه را نیز پیش بینی کرده است.

خامنه ای در ابتدا آ نقدر مذاکرات را برهم زد و وقفه های چندماهه انداخت  تااینکه زمان انتخابات مجلس درامریکا فرارسد, ودر آن فاصله با تحریکات ضد آمریکایی و”تحقیرآمیز”علیه دولت اوباما  کمک کرد که  دمکراتها اکثریت را از دست داده, جمهوریخواهان اکثریت شوند تا مگر جلوی اوباما دربازسازی رابطه باایران گرفته شود. و همیطور هم شد جمهوری خواهان اکثریت شدند(شاید  همچون زمان روی کارآمدن ریگان,خامنه ای و جمهوری خواهان پشت پرده زد و بند داشتند). خا منه ای درطول مذاکرات مرتب  تکرار میکرد که به آمریکایی ها اعتماد ندارد, اولا درروابط بین دولتها “اعتماد” چه جایگاهی دارد, وانگهی معنی دیگر این سخن این است که به انگلیسها وبه روسیه اعتماد داری. وقتی مذاکرات پیش می رفت او مرتب مساله “نفوذی ها” را مطرح می کرد و لرزه بردل ظریف وعراقچی می انداخت, که هرزمان سپاه آنهارا دستگیر کرده به سیاهچال و اعترفات تلویزیونی کشانده, به “خیانت و جاسوسی و …متهم نماید. درجریان برجام انگلستان و فرانسه مخالف کوتاه آمدن های اوباما-کری بودند, اگر پایداری اوباما  و حسن روحانی نبود برجام به نتیجه نمی رسید. من درباره فعالیتهای اتمی رژیم در طی ده سال پیش چندین نوشته دارم, به نظر من درچارچوب این رژیم, برجام خوب است و به نفع ملت ایران نیز می باشد. اگر برجام نبود جنگ به میان می آمدو درست ازترس همین بود که خامنه ای عقب نشست,  و باز مانند دوران جنگ, پس از تحمیل هزینه ای  بیشتر از هزینه جنگ به ملت ایران، عقب نشست.

هر قرارداد بین المللی بنا به حسن تفاهم طرفین می تواند خوب اجرا شود و پیش رود, که به آن”روح قرارداد” می گویند. هنوز مرکب قرار داد خشک نشده بود, که خامنه ای دستور پرتاب موشک  دوربرد راداد,که قطعنامه شورای امنیت خواهان عدم پرتاب آن بود ,خب این هیچ! می گویند برای دفاع ازکشور و …! اما چرا بربدنه  آن موشک به خط و زبان اسرایئلی  می نویسید “اسرائیل باید از صفحه عالم محو شود” این جز تحریک جمهوریخواهان آمریکا دربرابر اوباما برای سنگ اندازی دراجرای برجام است؟ یکی از نیاز های گشایش اقتصادی ما باجهان , امکان استفاده از دلاردرمعاملات می باشد, خا منه ای دستور داد که ما خواهان اجازه خزانه داری آمریکا در استفاده از دلار نیستیم.خامنه ای وشبکه اش مرتب تبلیغ می کردند  که آمریکا بدعهدی کرده, اما  این دروغ است,  حتی یک مورد هم نمیتوانند از “بدعهدی ” امریکا نشان دهند خلاصه: دولت اوباما باحسن نیت کامل همه مفاد برجام ر ا, انجام داد. کندکاری بانکهای بزرگ اروپا, اولا به انگلستان برمی گردد که لندن مرکز این بانکهاست. وانگهی خود همین خامنه ای گفته بود که “کمپانی های وبا نکهای بزرگ جهان دراختیار صهیونیستهاست هستند  و…”  بله تحریکات “ضد اسرائیلی”  شما درست دراتحاد با اسرائیل درمخالفت با برجام بوده و می باشد, همانطور که به نفع “صهیونیستها” , شهرهای مسلمانان در منطقه رابه آتش و خون می کشید. وزیر دفاع شما (که تعیین و اختیارش با خامنه ای است)می گوید اگر دولت عربستان فلان کند, جز مکه  و مدینه بقیه سرزمین “وحی” را نابود خواهد کرد(خیلی ممنون! که مکه  و مدینه رانابود نمی کنی) . هدف دیگر خامنه ای این بود که همچون سوء استفاده از احمدی نژاد , از دولت روحانی برای رفع تحریمها بهره گیرد, پیش “هواداران” و مزدوران خود, اورامسئول نموده از “جام زهر” طفره رود. سپس باکارشکنی وسیع و بادخالتهای و تهدیدات مستقیم مانع انجام کار دولت شودآنگاه درپایان چهار سال دولت روحانی رامسئول همه ویرانگری هایی  که شخص خامنه ای بدست احمدی نژادعلیه همه چیز این سرزمین, علیه اقتصاد, علیه تولید, علیه آب , علیه خاک, علیه جنگل علیه رودخانه, علیه دریا, علیه کوه, علیه دشت و علیه هوا! علیه هوا!…انجام داده بود(۱), معرفی کرده با بیشرمی باور نکردنی او و دولتش را با رئیسی جایگزین نموده, طرح ” تمدن جدید اسلامی” وامر جانشینی خود و تسلط سپاه برهمه اموررا پیش ببرد

ـ۸- رفسنجانی:   بدین ترتیب صف بندی ها بطور عینی قدری روشن شد. نکته مهم دیگر نبود رفسنجانی است؛ درمورد مرگ ناگهانی او باید گفت درهرجای جهان, چنین مرگی با دقت بررسی میشود.اینجانب فقط می توانم این پرسش را طرح کنم که آیا پس ازدیدن جسد اوبر آ ب, از آب استخر نمونه برداری و سپس آزمایش شده یانه؟ اوبعد از منتظری نزدیکترین پیرو خمینی درعرصه مبارزه پیش از انقلاب بود. بجز جایگاه کنونی خامنه ای,  او یقینا همیشه  ازخامنه ای خیلی بالاتر بود. فقدان او درنگاه کلی این است که جمهوری اسلامی یک لنگر مهم خودرا از دست داده است. اما در نگاه مشخص, در”جمهوری اسلامی موجود”,  از وزن پیروان خمینی, یعنی کروبی, موسوی, روحانی, اصلاح طلبان و…؛  در برابر وزن حوزه علمیه (مخالفان تاریخی خمینی, حوزه سنتی که خامنه ای و سپاه و اصولگرایان جزء  آن هستند) بسیار کاسته شده است . الان توازن قوا بین “اصلاح طلبان”از طرفی  و  خامنه ای و شبکه اش ازسوی دیگر, بسیار به ضرر اصلاح طلبان است. درواقع جز دولت کنونی, روحانی, اصلاح طلبان دردرون قدرت هیچ پایگاه و تکیه گاهی ندارند, یعنی اگر خامنه ای فردا بمیرد و روحانی رییس جمهور نباشد, سپاه می تواند همه اصلاح طلبان وهمچنان خاتمی را جمع کند , فکر فشار جهانی را هم کرده اند: روسیه !

درسالهای آخر احمدی نژاد که فلاکت علیه مردم ما روز افزون بود, در مباحث  درون سازمان, رفقایی به درستی مطرح می کردند که  اگر خرابی از حدی بگذرد ممکن است باعث گسیختگی اجتماعی و …شود که عواقب شوم بسیاری می تواند داشته باشد.

ـ۹- درشرایط امروزی, وتوازن قوا ی موجود, وضعیت خامنه ای!  و نقشه شوم او و سپاه و…؛ برای ایران!  من فکر می کنم نیروهای ترقخواه باید خوب بیاندیشند, اگررئیسی سرکار بیاید. مردم بسیار گرفتار خواهند شد. به نظرم مردم هنوز لازم دارند تا دردولت روحانی حتی شده قدری تجدید قوا کنند.از نظر من دولت روحانی همان دولت تراز خاتمی است که درمجموع دولت “توسعه” است  و دولت رئیسی از نوع احمدینژاد که دولت صرفا تخریب و ویرانی و جنگ آفرینی می باشد

جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است, حفظ “نظام” برای اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها اصل است. برای اینان, ایران و مردم ایران , اصل نیستند. آنها همه همکاری ها  و رای و اعتماد مردم را همواره به پای جمهوری اسلامی پرپر کردند . اما دولت آنها با دولت احمدی نژاد و رئیسی, تفاوت کیفی دارد . امروز بنا به توازن قوا ی موجود خطر روی کار آوردن رییسی با تقلب, کاملا نگران کننده و جدی است, مردم ما فعلا تحمل ایلغار دیگری راندارند, باید اقلا یک دوره استراحت و بازسازی قوا داشته باشند.پس به نظرم این انتخابات را نبایدتخریم کرد (من تا چندی پیش خواهان تحریم بودم)ـ

علی جلال ۱۶:۰۵/۲۰۱۷

پاورقی

ـ(۱)این منابع رادراساس, “اصل جمهوری اسلامی” به مرز نابودی رساند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>