گزارش برگزاری پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

موضوعات در دستور عبارت بودند از :

۱ – اوضاع سیاسی، سیاستها و وظایف ما

۲- سیاستهای ائتلاف دموکراتیک و همگرائی چپ

۳- مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه ای

۴- گزارش مالی

۵- انتخابات کمیته مرکزی

۱ – اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما ادامه خواندن Continue reading