پشتیبانی اتحادیه جهانی صنعت (اینداستریال گلوبال یونیون) از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی

والتر سانچز دبیرکل اتحادیه جهانی صنعت IndustriALL Global Union  با ارسال نامه ای به دولت ایران، ضمن ابراز همبستگی این اتحادیه با  کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی، به حسن روحانی رئیس جمهور یادآوری کرده که اعتصاب، تشکل، سازماندهی کارگران برای چانه زنی جمعی با کارفرما و تامین امنیت کار کارگران اعتصابی جزو حقوق بنیادی و استادارهای بین المللی کار می باشد. دبیر کل جهانی اتحادیه صنعت تاکید کرده که این اتحادیه از مطالبات کارگران اعتصابی ایران پشتیبانی می کند. ادامه خواندن Continue reading