بیانیه ی شماره دو کمیته ی دفاع از کارگران اعتصابی

کارگران، مردم آزادیخواه و همکاران اعتصابی ! 
بیش از سه هفته از اعتصاب باشکوه کارگران شرکت های پیمانکاری در عسلویه و دیگر نقاط ایران می گذرد، اعتصابی که به میدان جنگ و نزاعی نابرابر و تمام عیار تبدیل شده که از یک سو طبقه کارگر متحد و با اراده ای قوی کماکان در سنگر خواست و مطالبات بر حق خود، مقاومت می کند و از سوی دیگر کارفرمایان و تمامی حامیانشان از دولت و دم دستگاه پروپاگاندای سرمایه گرفته تا بازوی سرکوبگر آن در سنگر مقابل علیه شما کارگران جبهه گرفته اند، تا استقامت و مقاومتتان را در هم بشکنند. ادامه ی اعتصاب شما بازوی سرکوبگر سرمایه را زمین گیر کرده است . ادامه خواندن Continue reading

گزارش اخبار مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰

هر چند که شمار حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن مان در مقایسه با ماه پیش، یعنی اردیبهشت؛ با کاهش کمّی چشمگیری مواجه بوده است ادامه خواندن Continue reading