ازحقوق اعتصابی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می کنیم / جمعیت کردهای مقیم فرانسە

کارگران پیمانی صنایع پتروشیمی در روز ٢٩ خردادماه امسال حرکتی دستە جمعی را آغاز کردەاند و پیگیرانە خواستهایی را مطرح می کنند کە در پیوند با حقوق کار آنان میباشد. ادامه خواندن Continue reading