گزارش اخبار و رویدادهای کارگری /کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

گزارش اخبار و رویدادهای کارگری -دی ماه ۱۳۹۹ خورشیدی

با وجود مشکلات و موانع پر شماری نظیر سرکوب و دستگیری،مصایب و سختی های فراوان در ارتباط با تامین معیشت و اوضاع سخت کرونایی که هر نوع تجمع را با خطرات پر شماری مواجه می کند، ادامه خواندن Continue reading