ارزیابی از اوضاع کنونی جنبش کارگری و نقش و جایگاه آن در جنبش عمومی توده ای ایران / سر سخن

برای دستیابی به یک ارزیابی واقع بینانه از شرایط  حال حاضرجنبش کارگری میهنمان، می باید به پرسشهایی که در لحظه کنونی در ارتباط با جنبش کارگری پیش روی ما قرار می گیرد ،در حد توان خود پاسخ بدهیم. ادامه خواندن Continue reading