کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است

 

پشتیبانی علنی رژیم از عملکردهای خودسرانه مسئولان انتصابی خود و مصونیت نانوشته‌ی آنان در مناطق ملیت‌های ساکن ایران، عملاً در تداوم سیاستهای سازمان یافته آمایش جمعیتی و سرزمینی، و حذف هویت تاریخی و به حاشیه راندن هرچه بیشتر آنان ارزیابی می‌گردد. ادامه خواندن Continue reading