به مناسبت هفتاد و دومین سالروز “تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر”کنگره ملیتهای ایران فدرال / شورای دموکراسی خواهان ایران / همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

ده دسامبر امسال مصادف است با هفتاد و دومین سال روز تصویب بیانیه جهانی حقوق بشرتوسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد.  ادامه خواندن Continue reading