تأثیر کودتای ۲۸ مرداد بر ادبیات داستانی ایران-اسد سیف

در تاریخ ادبیاتِ هر ملت می‌توان آثاری یافت که وامدارِ تاریخ هستند. حوادثِ تاریخی در این آثار جامه ادبیات به تن می‌کنند، از تاریخ می‌گذرند تا نشانگر حیاتِ انسان باشند از دریچه‌ای دیگر. اگر “جنگ و صلح” تولستوی و یا “اسپارتاکوس” هوارد فاوست هنوز خواننده دارد، نه برای تاریخی بودن، بل‌که ادبی بودن آن است. خواننده در این آثار به ذهن انسان‌هایی راه می‌یابد که شاید حتا نقشی اساسی در تاریخ نداشته‌اند اما در آن حضور داشته‌ و آن

را

در کشور ما، احمد محمود از جمله نویسندگانی است که با وام از تاریخ آثار ماندگاری خلق کرده است. در آثار محمود بیش از دیگر نویسندگان ایران حوادث تاریخی نقش دارند. از میان رمان‌های او “همسایه‌ها”، “داستان یک شهر”، “بازگشت” و بخشی از “مدار صفردرجه” به حوادث سالهای پیش از کودتا نظر دارد. “درخت انجیر معابد”، زمین سوخته” و همچنین بخشی از “مدار صفردرجه” به انقلاب سال ۵۷ مربوط می‌شود. ادامه خواندن Continue reading