پیرامون حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، باز هم کوه موش زایید! / کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

زمان زیادی از اجرای حکم نفرت انگیزو ضد انسانی هفتاد و چهارضربه شلاقی که توسط مزدوران سرمایه بر تن کارگرشریف و مبارز، رسول طالب مقدم، ادامه خواندن Continue reading