رهاورد جنبش طبقۀ کارگر در تاریخ جنبش‌های زحمتکشان جهان / ناصر زر افشان

ناصر زرافشان: در بارۀ اول ماه مه و دلیل گزینش این روز بعنوان روز جهانی کارگر بارها گفته و نوشته‌اند و هدف من در اینجا تکرار آنها نیست. ادامه خواندن Continue reading