تحلیل یک جانبه « نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» و فقدان استراتژی برای رهائی / نقدی بر مقاله «دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» نوشته اصغر ایزدی، پیران آزاد و تقی روزبه / احمد آزاد

اخیرا نوشته ای با عنوان «دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» نوشته  پیران آزاد، اصغر ایزدی و تقی روزبه در سایتها منتشر شده است. ادامه خواندن Continue reading