اکسیون اعتراضی در شیکاگو / کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

همراهان گرامی در شیکاگو

خواستار هستیم که چهار شنبه ۲۰ نوامبر ، ساعت ۱ بعد از ظهر در مقابل ساختمان شیکاگو تریبیون، ۴۳۵ میشیگان شمالی برای آکسیون جمعی جهت حمایت از خیزش و قیام دمکراسی خواهانه مردم ایران و در محکومیت خشونتهای مرگبار حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی شرکت نمایید. 

شکی نیست که پشتیبانی ما در خارج از کشور از حرکتهای میلیونی توده ها تاثیر بزرگی در پیروزی کارزار وسیع آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردم میگذارد

برچیده باد جمهوری اسلامی.  زنده باد انقلاب دمکراتیک

  کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

کشتار مردم در خیابانها را محکوم میکنیم ! / سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به دنبال انتشار خبر افزایش بهای بنزین به میزان سیصد درصد، مردم در شهرهای مختلف ایران به تدریج به خیابانها آمده  و دست به اعتراض زدند. ادامه خواندن Continue reading