گرامی باد اول ماە مە (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر; پرتوان باد اتحاد مبارزاتی توده های ستمدیده / “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

در آستانە اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار داریم. بیش از۱۳۰ سال است که اول ماه مه به روز همبستگی بین المللی کارگران جهان و اعتراض آنان علیە نظام سرمایەداری و بیعدالتی ها و تبعیضاتی که ازنتایج این سیستم می باشند، تبدیل شدە است. ادامه خواندن Continue reading

فرخنده باد اول ماه می (۱۱اردیبهشت) روز اتحاد رزمنده ی کارگران ایران / فراخوان مشترک ۴ تشکل

حرکت دلیرانه ی صدها هزار کارگر شهرهای مختلف آمریکا در روز اول ماه می ۱۸۸۶ که برای برقراری ۸ ساعت کار در روز، اعتصاب کردند ادامه خواندن Continue reading