اقتصاد سیاسی گردشگری ایران / فریبرز رئیس دانا

در سال ۱۳۹۷ محصول ناخالص داخلی به قیمت های جاری، با توجه به لطمه ای که به اقتصاد ملی از محل تحریم و از محل نتایج سیاست های زیانبار ضد برنامه ای دولت وارد شد، به رقم تقریبی ۱۷۵۰ تریلیون تومان برآورد می شود. ادامه خواندن Continue reading