تمرکز زدائیِ دمکراتیک، یک هدفِ مبارزاتی / فرامرز دادور

برای اندیشمندان و فعالانِ خواستارِ ایجاد دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران مهم است که از حالا ترسیم نسبتا مشخصی از ساختار اداری برایِ جامعهِ آزاد در آینده داشته باشند. ادامه خواندن Continue reading