بیانیه ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی زن

چهل سال مبارزه زنان ایران در برابر تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه ها و علیه حجاب اجباری همواره با سرکوب مواجه بوده است اما تمامی این قوانین ضد زن و چماق سرکوب نتوانسته است هیچگاه صدای اعتراض زنان را خفه کرده و موج آزادیخواهی و برابری طلبی زنان هر روز گسترده تر و جسورانه تر به پیش میرود.

چهل سال است که زنان را از اولیه ترین حقوق انسانی محروم کرده و با قوانین تبعیض آمیز تمامی مناسبات را در مقابل خواست و مطالبات زنان قرار داده اند.
قوانینی که عملاً زن را جنس دوم و نیمه انسان نموده است راه را برای اِعمال هر نوع خشونتی از هر سو بر علیه زنان باز گذاشته و به شکلی واقعی مسبب تمامی آزار و خشونتها علیه زنان است.

زنان جنس دوم نیستند بلکه نیمی از جامعه انسانی هستند و باید از آزادی و حقوق برابر برخوردار باشند.

در این چهل سال علی رغم سرکوب و موانع قانونی و سنتهای ارتجاعی اما زنان یک لحظه از رزم برای مطالبه آزادی و برابری جنسیتی نه تنها دست نکشیده بلکه در صف اول تمامی جنبشهای اعتراضی و مطالباتی اعم از اعتراضات کارگری و معلمین و پرستاران و دانشجویان و تمامی عرصه های اجتماعی و نیز خیزش های توده ای بوده اند.

تلاش همه روزه زنان و مردان آزادیخواه بر علیه تبعیض جنسیتی یکی از جنبش های بزرگ و تعیین کننده در کل مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران را شکل داده است.

هر ساله روز هشت مارس بعنوان شاخص پیشروی مبارزات زنان جلوه ای بی بدیل را از تخفیف ناپذیری و مطالبه گری و آزادیخواهی به شکلی عمیق و کاملاً اجتماعی از این جنبش به نمایش میگذارد و رادیکالیسم و جسارت زنان ایران تا جایی پیش رفته است که در اصلی ترین میدان پایتخت زنان بر سکو قرار گرفته و آزادی پوشش شان را طلب میکنند.

جنبش زنان جنبشی عمیقاً علیه ستمکشی انسان است و از اینرو پیوندی ناگسستنی با مبارزات طبقاتی کارگران علیه استثمار انسان از انسان دارد و بخشی تعیین کننده و جدایی ناپذیر از تحولات اجتماعی آینده ایران خواهد بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را بخشی از تلاش زنان و مردان آزادیخواه علیه ستمکشی زنان و برای دستیابی زنان به آزادی و برابری میداند و تمامی زنان و مردان برابری طلب را به برپایی تجمعات و مراسم های روز جهانی زن فرامیخواند.

زنده باد هشت مارس روز جهانی زن
اتحادیه آزاد کارگران ایران_ ۱۵ اسفندماه نود وهفت

زنان انکارکنندگانِ وضعیت موجودند! / کانون نویسندگان ایران

هشت مارس فرصتی است برای گرامیداشت مسیری که جنبش های زنان در صد و پنجاه سال اخیر پیموده اند و بیش از آن فرصتی است برای سخن گفتن از دشواری هایی که جهان تا رسیدن به برابری پیش رو دارد. ادامه خواندن Continue reading

۸ مارس روز جهانی زن : چهل سال مبارزه زنان ایران علیه حکومت اسلامی / “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

بیش از صد سال از انتخاب ۸ مارس بعنوان “روز جهانی زن”، می گذرد.امروزه در بسیاری از کشورها، ۸ مارس ” روزجهانی مبارزه برای حقوق زنان” نامیده می شود. ادامه خواندن Continue reading