زنان انکارکنندگانِ وضعیت موجودند! / کانون نویسندگان ایران

هشت مارس فرصتی است برای گرامیداشت مسیری که جنبش های زنان در صد و پنجاه سال اخیر پیموده اند و بیش از آن فرصتی است برای سخن گفتن از دشواری هایی که جهان تا رسیدن به برابری پیش رو دارد. ادامه خواندن Continue reading

۸ مارس روز جهانی زن : چهل سال مبارزه زنان ایران علیه حکومت اسلامی / “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

بیش از صد سال از انتخاب ۸ مارس بعنوان “روز جهانی زن”، می گذرد.امروزه در بسیاری از کشورها، ۸ مارس ” روزجهانی مبارزه برای حقوق زنان” نامیده می شود. ادامه خواندن Continue reading