سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران / بیانیه مشترک کلکتیو سندیکائی فرانسه برای حمایت از کارگران ایران

از چندهفته پیش، حقوق بگیران ایرانی در اثر وخامت اوضاع عمومی دست به کارزار اعتراضی و مطالباتی زده و خواستار بهبود شرایط کار و زندگی خود هستند. ادامه خواندن Continue reading