به برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری پایان دهید! / پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی

سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد و دیگر اتحادیه های تحت پوشش ال.او سالهاست که از نزدیک و بطور منظم مبارزات و اتفاقات کارگری در ایران را دنبال کرده و در موارد متعددی اعتراض خود به نقض حقوق پایه شهروندی و کارگری را به سمع شما رسانده اند. ادامه خواندن Continue reading