شورای اسلامی کار، یک تشکل ضد کارگری است / سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران و هم سرنوشتان عزیز؛
کارفرمایان و صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه در ایران یک بار دیگر نشان دادند که به جای جوابگویی به خواست و مطالبات به حق کارگران، راهی جز فریب و سرکوب نمی شناسند. ادامه خواندن Continue reading