مجلس موسسان یا شورا؟ / هدایت سلطانزاده

نکات کلی:

- قوانین اساسی، غالباً در لحظه‌های بحران و دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی نوشته می‌شوند و برآیند یک سلسله مبارزات سیاسی و اجتماعی هستند و نقش یک کد مشروعیت و خصلت تقریبا دائمی‌دادن به قدرت تازه را ایفاء می‌کنند. ادامه خواندن Continue reading

بحث سیاسی دراتاق پالتاکی گفتکوی سیاسی

موضوع سخنرانی:
ارزیابی از بحران اجتماعی سیاسی واقتصادی – راه حل برون رفت ازبحران
.

سخنرانان:
۱-رئوف کعبی-فعال سیاسی
.
۲-رضا علوی-نویسنده وتحلیل گرسیاسی
.
۳-مهدی فتاپورتحلیل گرسیاسی
.
تاریخ جلسه
:
یکشنبه ۳۰ سپتامبرساعت۲بعدازظهربه وقت شرق امریکا-۸شب به وقت اروپا-۱۰۳۰شب به وقت ایران
.
ادرس اتاق

social issues&politics
human rights
goftegoyesyasi
برگزارکننده:داریوش پارسا