از مبارزات طبقه کارگر ایران برای دستیابی به حداقل مزد منطبق با شرایط زندگی حمایت کنیم / کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

با فرا رسیدن اسفند ماه، همچون سالهای پیش، مسئله حداقل حقوق و دستمزد کارگران زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی و کارمندان ومعلمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ادامه خواندن Continue reading

حکم زندان علیه کارگران و مدافعان جنبش کارگری محکوم است / سندیکای هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای صدور حکم محکومیت قطعی کارگران نیشگر هفت تپه و حامیان آن ها را به شدت محکوم کرده و تاکید کرده است این گونه احکام خللی در مبارزات کارگران در راه رهایی به وجود نخواهد آورد. ادامه خواندن Continue reading