حکم زندان علیه کارگران و مدافعان جنبش کارگری محکوم است / سندیکای هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای صدور حکم محکومیت قطعی کارگران نیشگر هفت تپه و حامیان آن ها را به شدت محکوم کرده و تاکید کرده است این گونه احکام خللی در مبارزات کارگران در راه رهایی به وجود نخواهد آورد. ادامه خواندن Continue reading

تعرض دوباره به معیشت جامعه / اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

آزادسازی یکباره قیمت بنزین آن هم بدون درنظرداشت تأمین بسترهای اصلی سیستم حمل و نقل عمومی و با توجه به وخامت شدید وضعیت اقتصادی جامعه را قطعاً نمی توانند به عنوان حمایت از اقشار پایین جامعه حقنه کنند. ادامه خواندن Continue reading

آزادی موقت تعدادی از زندانیان کارگری از زندان

روز شنبه سپیده قلیان و ساناز الهیاری دو تن از متهمین پرونده ی اعتصاب هفته تپه و همچنین عاطفه رنگریز که در جریان تجمع اول ماه کارگران بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شدند. ادامه خواندن Continue reading