نظریه‌ی مدرن‌ پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی / احمد سیف

این روزها یکی از نظریه‌هایی که درمیان طیف گسترده‌ای از چپ‌اندیشان مقبولیت زیادی یافته نظریه‌ی مدرن پولی است که درواقع برای برنامه‌های اقتصادی دولت زمینه‌ی نظری فراهم می‌کند ادامه خواندن Continue reading

اقتصاد سیاسی گردشگری ایران / فریبرز رئیس دانا

در سال ۱۳۹۷ محصول ناخالص داخلی به قیمت های جاری، با توجه به لطمه ای که به اقتصاد ملی از محل تحریم و از محل نتایج سیاست های زیانبار ضد برنامه ای دولت وارد شد، به رقم تقریبی ۱۷۵۰ تریلیون تومان برآورد می شود. ادامه خواندن Continue reading

۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند / فریبرز رئیس‌دانا

فریبرز رئیس دانا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. ادامه خواندن Continue reading

چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟ / پرویز صداقت

طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. ادامه خواندن Continue reading