پنجاهمین سالگرد حمله به پاسگاه سیاهکل در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۹(تولد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران)

حرکتی که در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ با حمله یک گروه چریکی به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل آغاز شد، بزودی به سمبل مهم مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری شاه تبدیل گردید. ادامه خواندن Continue reading

سیاهکل و مبارزه چریک های فدایی در منظر ادبیات داستانی / نسیم خاکسار

حادثه سیاهکل، نبردی کماندو‌ای از سوی یک عده جوان شورشی نبود که به پاسگاهی حمله کردند و استواری را در آن پاسگاه ژاندرمری کشتند و تمام. ادامه خواندن Continue reading