نگاهی به جنبش زنان در ایران / فرامرز دادور

زنان و مردان در ایران اسیر یک حکومت مستبد مذهبی هستند و تحت لوای یک سرمایه داری بسیار فاسد و مافیایی، اکثریت مردم زیر ستم سیاسی و اجتماعی و در فقر و محرومیت زندگی میکنند. ادامه خواندن Continue reading

تحلیل یک جانبه « نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» و فقدان استراتژی برای رهائی / نقدی بر مقاله «دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» نوشته اصغر ایزدی، پیران آزاد و تقی روزبه / احمد آزاد

اخیرا نوشته ای با عنوان «دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» نوشته  پیران آزاد، اصغر ایزدی و تقی روزبه در سایتها منتشر شده است. ادامه خواندن Continue reading

چرا آمریکا نمی‌خواهد اروپا مکانیسم ماشه برجام را فعال کند

مهران مصطفوی

چند شست کمیسیون برجام در وین پایتخت اتریش، ۱۵ آذرماه، با حضور نمایندگان گروه ۱+۴ شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار ‌شد. ادامه خواندن Continue reading