“سوسیالیسم دموکراتیک” و چالش‌های کنونی چپ / مصاحبه آرش سرکوهی با کِوین کونِرت

«سوسیالیسم دموکراتیک» و چالش‌های کنونی چپ
گفت‌و‌گوی آرش سرکوهی با کِوین کونِرت، نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، نماینده پارلمان و رئیس سابق سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات

«سوسیالیسم دموکراتیک» چه معنایی دارد و چه شاخصه‌هایی آن را از مفاهیم قبلی جنبش چپ متمایز می‌کند؟ ادامه خواندن Continue reading

راه طولانی سوسیالیسم در مصر / فاطمه مسجدی و بابک مینا در گفتگو با عاطف سعید استاد جامعه شناسی

چپ در مصر، یعنی در قلب جهان عرب، فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و به‌ویژه پس از سقوط مبارک، به دوره‌ی جدیدی از حیات خود وارد شده است. ادامه خواندن Continue reading

نکاتی در باره حزب نوع جدید / حشمت محسنی

بازسازی چپ در یک پیکره‌ی سیاسی جدید به ترسیم مولفه‌های معینی نیاز دارد که تبیین رویکردی جدید در قلمروی تحزب، یکی از لوازم پایهای تجدید آرایش آن به شمار می‌رود، ادامه خواندن Continue reading

نقش اساسی اندیشه چپ در مدرنیته ایرانی / گفت‌و‌گو با افشین متین‌عسگری استاد تاریخ خاورمیانه

اولین جریان‌های روشنفکری در ایران از عهد قاجار، پس از شکست‌های ایران از روسیه و آگاهی نسبت‌به «مسئله عقب‌ماندگی»، شکل گرفت و زمینه‌ساز انقلاب مشروطه شد. درباره تاریخ روشنفکری ایرای در چهار دهه گذشته پژوهش‌های دامنه‌داری انجام شده است. ادامه خواندن Continue reading

لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها / پرویز صداقت / در حاشیه‌ی انتخابات ۱۴۰۰

در هزارتویی از بحران‌ها به‌سر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دایمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و این همه همراه با بحران‌ ناشی از همه‌گیری کرونا و در دل  بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی. این بحران‌ها همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده روبه تعمیق و گسترشی هرچه بیش‌ترند. ادامه خواندن Continue reading