مقاومت کارگران در برابر فضای سرکوب و تهدید در هفت تپه / اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

در ادامه سرکوب و احضار و بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی یکی از نماینده های کارگران نیز احضار شد. ادامه خواندن Continue reading