ایران در کسوت قدرتی منطقه ای سر بر می‌دارد / لوموند ددیپلماتیک

Bernard HOURCAD

موفقیت‌های نظامی و جهش‌های جامعه
ایران در کسوت قدرتی منطقه ای سر بر می‌دارد
فوریه ٢٠١٨

در جنگ سردی که در منطقه ایران را به رویارویی با عربستان سعودی کشانده، این کشور می‌تواند به تکیه گاه هایی در مجمع الجزایر اقلیت‌های شیعه مذهب یا همگون آنها امید بندد. ادامه خواندن Continue reading