بیانیه مشترک در باره ی حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷ / سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه/ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه /گروه اتحاد بازنشستگان

روند تصمیم گیری در باره ی تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٧ و افزایش عمومی مزدها در شرایطی آغاز می شود که به گفته ی برخی از دست اندرکاران دولتی کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و حقوق بگیران رسیده است. ادامه خواندن Continue reading