روند ونتیجه پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» (جمعبندی و ارزیابی ما) کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران :شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران:تعدادی از کنشگران چپ

پس از قریب به چهار سال بحث و گفتگو به منظور تلاش برای غلبه بر پراکندگی چپ میان سه جریان (سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران)، در نهایت فراخوانی مشترک و سه جانبه تحت عنوان  “برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ” در تاریخ ١۵ آبان ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢) منتشر شد. ادامه خواندن Continue reading

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم / فریبرز رئیس دانا

برخی به صحنه کشاندنِ ابراهیم رییسی را نشان از خواست واقعی و برنامه ریزی بخشی از بدنه نظام برای ریاست جمهوری وی دانسته و عده ی به راه انداختنِ سیرکِ مضحکِ بد و بدتر را به دلیلِ نیاز حکومت برای کشاندنِ مردم پای صندوق های رای و مشروعیت بخشی به رژیم می دانند. ادامه خواندن Continue reading