انتخابات کنونی را نباید تحریم کرد / علی جلال

اگرتسلط خمینی بر ایران را ایلغار اول بنامیم, رییس جمهورکردن احمدی نژاد راباید ایلغاردوم  نامید. احمدی نژاد,دردامن جمهوری اسلامی, “سیاسی” شده بود. ادامه خواندن Continue reading

بخش نخست: “انتخابات” از زاویه ساختار حقوقى جمهورى اسلامى

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
بخش نخست: “انتخابات” از زاویه ساختار حقوقى جمهورى اسلامى
میهمانان: ایراندخت انصاری, مهتاب قربانی, رئوف کعبی و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با دستیاری داوود.

پاریس، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ می ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان