شبح فمینیسم هویت‌گرا بر مطالعات جنسیت در ایران / سمیه رستم‌پور

انگیزه‌ی اولیه‌ی نگارش این مقاله، به مواجهه‌ی چند سال اخیر نگارنده با فمینیسم و مطالعات جنسیت در فرانسه و مقایسه‌ی آن با برداشتی بازمی‌گردد که هنگام تحصیل در ایران از این حوزه پیدا کردم؛ ادامه خواندن Continue reading

درباره اطلاعیه جمعی از اعضاء سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران / کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶- ۱۰آوریل ۲۰۱۷،  اطلاعیه ای با امضاء «هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت چپ»  و با عنوان «مصوبات نشست حضوری جمعی از اعضای سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»  در سایت‌ها منتشر شده است. ادامه خواندن Continue reading