جوشش ضد سیستم در اروپا و ایالات متحده / لوموند دیپلماتیک، ترجمه: شهباز نخعی

Perry Anderson

بیست و پنج سال پیش، عبارت «جنبش ضد سیستم»، به ویژه توسط جامعه شناسانی چون امانوئل والرشتاین و جیووانی اریگی، برای تشریح نیروهای مختلف چپ مخالف سرمایه داری به طور مکرر به کار برده می شد. ادامه خواندن Continue reading