- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

تلاش برای قانونی کردن شیوه برداری نوین بر ضد کارگران با نام اصلاحیه قانون کار / جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Posted By admin On مهر ۷, ۱۳۹۰ @ ۵:۰۴ ب.ظ In کارگری | No Comments

بنام خدا
تلاش برای قانونی کردن شیوه برداری نوین بر ضد کارگران با نام اصلاحیه قانون کار
ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که همواره در شرایط آلودگی شدید هوا که به گفته کارشناسان در اغلب روزها در شرایط هشدار و خطر است و همچنین الودگی صوتی و شرایط غیرعادی ترافیک تهران و هجوم مسافران بعلت عدم توانائی مالی و کمبود دستمزدها به نسبت هزینه های زندگی. همچنان مشغول خدمت رسانی به مردم هستیم. نظر خود را در مورد این اصلاحیه قانون کار که چیزی غیر از پایمال شدن حقوق کارگران را در بر ندارد اعلام میداریم
۱- در شرح ارائه شده در متن ماده ۱۲ دو تغییر وضعیت مالکیت کارگاه به نسبت متن موجود حذف شده است .یکی تغییر نوع تولیدو دوم ملی شدن کارگاه یعنی اگر تغییر وضعیت رخ دهد کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی نخواهد بود و مشخصا کارفرما ی جدید هیچ تعهدی در قبال کارگران نخواهد داشت و همچنین در متن همین ماده بجای نوشتن رابطه قردادی کارگرانی که قطعیت یافته است موثر نمی باشد( در متن جایگزین نوشته: در رابطه قرداد کارگر و کارفرما موثر نمی باشد. توجه کنید از یک رابطه اجتماعی و عمومی و حق قرداد کار مشترک و پیمان دسته جمعی که با واژه جمع کارگران استفاده شده است .از واژه تنها و بی کس و بی پناه کارگر (نه کارگران)و کارفرما تغییر حاصل شده است که کارگران را دافرادی بی دفاع و بدون قانون و پیمان دسته جمعی و نهاد صنفی مستقل و مشترک در برابر کارفرما به حالت از اول تسلیم در اورد.
۲- در تغییر ماده ۱۷به نظر میرسد که پیشنهاد دهنده در تغییر کاملا جانب کارفرما را در روابط کار به عهده گرفته و در باره کارگری که موفق شده بعد از دوران تعلیق به سرکار خود بازگردد به کارفرما در ماده پیشنهادی حق داده که کارگر را اخراج نماید و به او کار ندهد و فقط سنوات خدمت او را به میزان هر سال سابقه کار معادل یکماه اخرین حقوق پرداخت نماید. و این بدان معنی است که محیط کار برای کارگران ناامن میشود و چناچه کارگری در اثر تعلیق کارفرما توانست رای بازگشت بکار بگیرد کارفرما بدون در نظر گرفتن رای میتواند بعد از ۱۵روز او را خراج کند و به سر کار باز نگرداند
۳- در ماده ۱۸که کارفرما را وادار می کرد در دورانی که خودش از کارگر شکایت کرده بود تا زمان صدور رای نهائی طبق تبصره ماده ۱۸برای رفع احتیاجات خانواده کارگر حداقل پنجاه درصد از حقوق کارگر را ماهیانه بپردازد و اگر حکم محکومیتی علیه کارگر در مراجع قضائی صادر نشد . مدت زمان توقیف جزو سابقه کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم اداره کار باید بپردازد . مزد و مزایای نامبرده را نیز باید پرداخت کند و وی را مشغول بکار نمایدو چناچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای کارگر به هر دلیلی حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کاربین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روزتحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و بنفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.و اما با صدور رای شماره ۲۴۸تا۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۸۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده ۱۸به شرح ذیل جایگزین را پیشنهاد داده اند: چناچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت ان جزو سابقه کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول بکار نماید و چناچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کاربین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینب شده در قانون کار میتوانند به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل ۴۵روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین وبه نفع کارگر اقدام به صدور رای نماید . در این تجدید نظر خواهی بر علیه کارگران عملا ادامه بکار کارگری که تبرئه شده از بین میرود و امنیت شغلی بی معنا تر میشود و جالب انکه دیوان عدالت اداری که باید جانب عدالت را بگیردبه جای ۴۵روزتا ۷۵روز بابت پرداخت سنوات فقط۴۵روز را جایگزین بیکاری غیر ارادی کارگر کرده .
۴- در ماده۱۹: بطور کامل امنیت شغلی را نشانه گرفته بطوری که در جایگزین این ماده امده در دوران خدمت سربازی قرداد کار به تعلیق درامده ولی کارگر باید حداکثر دو ماه پس از پایان خد مت به کار خود بازگرددو چناچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خود خواهد بود. در صورتی که در قانون امده که کارفرما مکلف است در صورتیکه شغل کارگر حذف شده باشد در شغل مشابه آن کار به کار مشغول شود. و در اصل در جایگزین این ماده به کارفرما اختیار میدهد که در قبال شغل کارگر هیچ مسئولیتی ندارد و فقط به پرداخت سنوات بسنده کند البته با این اوضاع بیکاری مشخص است سرنوشت این کارگر چه خواهد شد
۵- در ماده ۲۷ دادن حق دخالت به شورارهای اسلامی کار و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگر پیرامون اخراج کارگرتوسط کارفرما ودادن حق سنوات به آن کارگر. که در قانون فعلی باید رای مثبت شوراهای اسلامی و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگر لحاظ شده باشد تا رای اخراج به رسمیت شناخته شود.اما در پیشنهاد جایگزین چنین امده است: با صدور رای شماره ۲۴۸تا۲۵۰مرخ ۱۷/۴/۸۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده (۱۸) قانون کاربه شرح ذیل خواهد بود. هر گاه کارگر ائین نامه انضباطی کارگاه را که به تائید وزرات کار و امور اجتما عی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقص نماید کارفرما حق داردبا وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید.
ما طی تجربه بیست و چند ساله خود دیده ایم که شوراهای اسلامی چون نمایندگان واقعی کارگران نبودند و کارفرما ها و حراستی ها و اطلاعاتی ها در باره انتخا ب اعضای ان نظر میدادند پس چنان نقش موثری در دفاع ازحقوق کارگران وبهبود شرایط کارو زندگی انها نداشتند اما وجود این مواد قانونی در برخی از مبارزات کارگران سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه کمک کرد تا با وجود همین مواد قانونی ماده ۱۸و ۲۷قانون کارکه کارفرما بدون در نظر گرفتن این مواد اقدام به صدور رای اخراج برای این کارگران حق طلب صادر کرده بود رای دیوان عدالت اداری احکام اخراج را نقص و کارگران اخراجی موفق شده به کار خود بازگردند و حقوق و مزایای خود را تا ریال اخر پس بگیرند. به نظر میر سد حذف این مواد و تبصرهای قانون کار در ارتباط با تجارب موفقیت امیز نمایندگان سندیکائی و تشکل های ازاد و مستقل کارگری. به سود کارفرماها که عموما دولتی و وابسته به قدرت حکومتی هستند جایگزین می شوند بیکاری گسترده ورود کالاهای چینی و قاچاق از اسکله های برادران قاچاقچی به گفته ریاست جمهوری این فرصت گسترده و بیرحمانه را به مسئولان داده تا این جایگزین ها ی ضد امنیت شغلیو حقوق کارگران را پیشنهاد دهند تا به خیال خود با از بین بردن حمایت های قانونی از کارگران زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نمایندتا به خارجی ها بگویند اینجا از چین هم برای استثمار کارگران و سود بردن مناسب تر است اگر درامد کارگران درجه ۳چینی به کمتر از روزی یک دلار رسیده است اینجا حتی با روزانه سی سنت هم می توانید کارگران و خانواده های ایرانی را استثمار کنید و از نیروی کار مجانی و جسم و جان و تن و نیرو و استعداد انهااستفاده کنید و در ضمن ما حمایت های قانونی را هم برای این برده کشی داریم. همانطور که به بهانه خصو صی سازی تمام حمایت ها را از امنیت شغلی کارگران از بین بردند نتیجه جایگزینی این پیشنهاد ویرانی بیشتر امنیت شغلی و زندگی کارگران کشور است.
۶-ماده ۳۱سوال این است حذف این جمله از ماده۳۱چه عواقبی برای کارگران دارد دراین ماده پیشنهاد جایگزین حذف این جمله: وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشتگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود .
 
۷-ماده ۵۱ پیرامون ساعات کاردر حال حاضر۲۰/۷دقیقه در روز است که تحت عنوان ۸ساعت محسوب میشود یعنی ۴۴ساعت کار در هفته:در ذیل ماده قانونی فعلی تبصره ایدارد تحت عنوان تبصره یک-کارفرما با توافق نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقررودر دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط انکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ساعت تجاوز نکند. در تبصره ۲هم در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نمایندگان قانونی انان ساعات کاردر شبانه روز را با توجه به کار عرف و فصول مختلف تنظیم نماید
در پیشنهادجایگزین امده است که مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط بر این که مدت کار در هفته از ۴۴ساعات و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶)ساعت تجاوز ننماید .
این پیشنهاد هم برای حذف ارگان نمایندگی کارگران که عامل وحدت و گرد همائی آنهاست طراحی شده است ینعی کارگر را بدون نمایندگان صنفی اش به صورت پر کاه در برابر کارفرما قرار میدهد
۸- ماده ۶۲-روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. در ذیل تبصره یک ماده قانونی آمده است کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه را کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰در صداضافه برمزد دریافت خواهند کرد.و در تبصره۲و تبصره۳این مادهقانونی هم حق یک ششم مجموع مزد با حقوق دریافتی برای کسانی که روزهای کار انها در هفته کمتر از شش روزباشد را طراح
و برای کارگاه هائی که ۵روز کار در هفته و ۴۴ساعت کار قانونی دارند و دو روز تعطیل و کار در ایام تعطیل دارند می گوید مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود
 
حال ببینیم جایگزین پیشنهادی ماده چه می گوید:روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.چناچه در کارگاهی حسب نوع کار با ضرورت کار تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل هفتگی خواهد بود. یعنی دیگر صحبتی از حق اضافه کاری و ۴۰درصدو یک ششم و سایر موارد حق افزایش حقوق روز کارگری تعطیل نیست پایمال شدن حق اضافه کاری ایام تعطیل یک گام دیگردر جهت کم کردن دستمزد کارگران و دستاوردهای حمایتی انقلاب در غیاب سندیکا ها و تشکل های مستقل و واقعی کارگران. یعنی فقر بیشتر برای کارگران و خانواده های ایشان از یک سو گرانی و تورم و اجاره خانه سنگین و از یک سو ندادن ۴۰در صد حق کار کرد ایام تعطیل و دیگر حقوقی که کارگران طی صد ها سال مبارزه بدست آوردند.
 
۹-ماده ۶۴ مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه دریک ماه است سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محسوب می شود
پیشنهاد جایگزین اما می گوید : مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱)روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد. متاسفانه با این پیشنهاد کارگران ۹روز مرخصی استحقاقی خود را از دست میدهند. یعنی هین حالا هم کارگران بخاطر دستمزد پائین مجبورند که تمام طول هفته را کار کنند چه رسد به اینکه ۹روز مرخصی هم کم شود ایا این ماده نفعی برای کارگر دارد. ایا مگر نه اینکه برای این دستاورد در سراسر جهان هزران کارگر زندان رفته و بیکار شده اند و خانواده ها سختی کشیده و حتی صدها نفر کشته شده اند تا امروز کارگران میتوانند در سراسر جهان از ایندستاوردها بهره برند اصلا شما چه نقشی دارید که حق مسلم کارگران بخاطر منافع سرمایه داری میخواهید از ما کارگران بگیرید.
 
۱۰-ماده۶۵:مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آؤر مشغول هستنند مثل کارگران معدن و یا ابکاری ها و تراشکاریها و یا ما رانندگان شرکت واحد و کارگران نفت و… در سال ۵هفته میباشد هر چند هنوز تا به حال رانندگان شرکت واحد از مرخصی کارهای سخت و زیان اور استفاده نکرده اند استفاده از این مرخصی حتی الا مکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت میگیرد.
 
پیشنهاد جایگزین: مرخصی استحقاقی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان اور اشتغال دارند۲۴ روز کاری خواهد بود. گویا دیگر کار از این حرفها گذشته کارگری که به کارسخت و زیان اور مشغول است بخاطر تاثیر گذاری صدمات ناشی از کارهای سخت و زیان اور نیاز به درمان و باز سازی خود دارد چطور وزرات کار این اجازه را به خود میدهد بخاطر منافع کارفرما این حق را که در کمسیونها و کمیته های مختلفی که تشکیل شده از متخصصین های مختلف پزشکی و جامعه شناسی و ..تائید شده با این پیشنهاد از کارگران بگیرد ان هم بدون هیچ کار کارشناسی . و به راحتی ۱۱روز از مرخصی کارگران مشاغل سخت و زیان اور را کم کند. مثل اینکه قرار است ته مانده های حمایت های قانونی انقلاب را می خواهند از ما بگیرند.و چرا باید تمام سختی ها و مشکلات و ضررها راکارگران باید متحمل شوند و هزینه نا کارآمدی شما را ما کارگران باید بدهیم.
 
جمع بندی که بخشی از ما رانندگان به آن رسیده ایم از این قرار است :این پیشنهادات و تغییراتی بود که حتی به شکل وسیع در اختیار کارگران قرار نداند و ما کارگران شرکت واحد به زحمت بسیار آن را بدست اوردیم و نظریات خود را درباره مخالفت با آن بیان کردیم این پیشنهادات تغییرات آنقدر مفتضحانه است که خود آقایان مسئول وزرات کار هم رویشان نمی شود آن را کاملا علنی در اختیار همگان قرار دهند برخلاف شعارهای محروم پروری و کارگر دوستی که می دهند هر چه کم می کنند از معدود مزایای باقیمانده قانونی کارگران است اگر آن روز که در مجلس آقایان کارگاهها ئی را که کارگران آنها از(۵)نفر کمتر بود از شمول قانون کار محروم می کردند فریاد همه کارگران ایران به اعتراض بلند می شد امروز کار به اینجا نمی رسید .با ورود کالا های چینی و امثالهم و قاچاق آنها در همه رشته های تولیدی بیکاری فزاینده بر همه ارکان جامعه تولیدی و کارگری حاکم شده است و به دولت و کارفرما ها جرات داده است که تمام دستاوردهای انقلاب را که برای کارگران بسیار محدود بود از کارگران پس بگیرند. کارگر قراردادی کارگر روز مزد کارگر بی قرارداد کارگر قرارداد سفید کارگر قراردادشفاهی کارگر ساعتی تعریفی که از اشتغال ارائه می دهند ۹ساعت کار یا یک ساعت کار در هفته را شاغل حساب میکنند تا آمار واقعی کارگران بیکارو بخصوص نیمی از جامعه که زنان هستنند به عنوان خانه دار انها را شاغل حساب می کنند که در حقیقت جزو بیکاران هستنند چون نه قراردادکار دارند ونه دستمزد مشخصی می گیرند نه بیمه هستند نه کارفرمای آنها مشخص هستنند در جامعه ای که میخواهند دستمزد نیروی کار ان را نزدیک به صفر برسانند تا ثابت کنند مثل چینی ها می توانند برده داری مدرن را با استفاده از نیروی کار تقریبا مجانی کارگران تازه به بازار کار آمده برقرار کنند تا بتوانند نظر سازمان های کارفرمائی- دولتی جهانی مثل WTOسازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاران خارجی را به کشور ما جلب کنند تا با دلالی برای اوردن آنها به اینجا خودشان میلیونها به جیب بزند و کارگران بی پناه و بی تشکیلات ایران را به عنوان برده به آنها معرفی کنند . برده بی جیره و مواجب و حمایت در بازار رقابت برای عرضه نیروی کار ارزان دولتها و کارفرماها در سطح جهان با هم رقابت می کنند تشکل های کارگری جهانی و کشورهای پیشرفته باید با تمام نیرو و امکانات و وجودشان به کارگرها ی کشورهای عقب مانده کمک کنند تا تشکیلات کارگری خود را با حمایت های جهانی بنا کنند تا نیروی کار مفت و ارزان کارفرماها و سرمایه داران آنها را برای سرمایه گذاری در کشورهای عقب مانده وسوسه نکند تا خودشان(کارگران کشورهای پیشرفته) دچار بیکاری و بحراهای اجتماعی و اقتصادی و برنامه های امثال برولوسکونی ها و سارکوزی ها و دولت یونان نشوند.همانطور که سرنوشت سرمایه داران و کارتل ها و تراست های مالی –نظامی –صنعتی دنیا به هم گره خورده است و راه را برای همدیگر باز می کنند سرنوشت کارگران و زحمتکشان و متخصصان و روشنفکران جهان نیز به هم گره خورده است . ما کارگران در همه جهان باید با دیدگاهی گسترده همه چیز را ببینیم و از یکدیگر هر طور که می شود حمایت کنیم ما اعتراض خود را به پیشنهادهای جایگزین اصلاحیه قانون کار که توسط وزرات کار تعیین شده اعلام مینما ئیم
 
جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%86

URLs in this post:

[1] Image: http://wip.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2011/09/wahed.gif

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.