- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ/ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران/ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)/ شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

Posted By admin On دی ۳, ۱۳۹۱ @ ۹:۰۲ ق.ظ In اعلامیه ها,مواضع سازمان | No Comments

توضیح

بعد از انتشار “فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ”، هیئت های نمایندگی سه سازمان در گفتگوی مشترک، برنامه پیشنهادی پیشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ که در حقیقت همان “نقشه راه” است، تهیه کردند. برنامه پیشنهادی به نظرخواهی گذاشته می شود. برای اخذ نظرات و پیشنهادها و تصویب آن، مطابق روالی عمل خواهد شد که در برنامه پیشنهادی تحت “چگونگی بررسی و تائید برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ” آمده است. امید است کنشگران چپ در این پروژه فعالانه مشارکت ورزند و نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس زیر و سایت “وحدت چپ” ارسال کنند.

آدرس تماس

tamas@vahdatechap.info [1]

آدرس سایت وحدت چپ

http/:vahdatechap.com

 

برنامه پیشنهادی

برای پیشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

برنامه

تشکیل گروه های کار

برای پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ لازم است سه گروه کار زیر تشکیل شود:

-         گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه

-         گروه های کار تدوین اسناد برنامه و اساس نامه

-         گروه کار اداره سایت و سازماندهی بحث  ها

١. گروه کار تدارک و سازماندهی

* فعالیت ها

وظیفه تدارک و سازماندهی پروژه برپایه جدول زمان بندی شده و سرانجام رساندن آن است:

ـ برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و گفتگوها (حضوری و پالتاکی)

ـ مراجعه به سازمان ها، محافل و منفردین چپ و برقراری تماس با مراجعه‌کنندگان

ـ تامین نیازهای سایت وحدت چپ و گروه های تدوین اسناد

ـ برگزاری جلسات محلی و منطقه ای با شرکت اعضای سازمان ها و کنشگران چپ

ـ تماس با جوانان چپ برای مشارکت در پروژه

ـ اتخاذ تدابیر ضرور برای شرکت نیروهای چپ داخل کشور در پروژه

ـ تدوین آئیننامه گروه های کار با مشارکت اعضاء گروه های کار

ـ برنامه ریزی برای کارهای تبلیغی

ـ تهیه برنامه با هدف تقویت همگرایی و ارتقای سطح تفاهم میان اعضای سازمان ها و کنشگران چپ

ـ بودجه بندی و نظارت بر امور مالی

* ترکیب

دو نفر از هریک از سازمان ها و دو نفر از کنشگران چپ (منفرد)

* انتخاب

دو نفر از کنشگران چپ در کنفرانس کنشگران چپ انتخاب می شود.

* قراردادهای درونی

ـ تصمیمات برمبنای توافق همه اعضای گروه کار اتخاذ می شود. مگر آن که بالاتفاق اخذ تصمیمی با اکثریت مطلق را بپذیرند.

ـ در صورت پیوستن حزب و یا سازمانی به پروژه “شکل دهی چپ بزرگ”، آن حزب و سازمان از حقوق برابر با دیگر سازمان ها برخوردار خواهد بود، اما روند پیش رفته بی برگشت ادامه خواهد یافت و توافقات صورت گرفته هم چنان پا برجا خواهد ماند.

٢. گروه های کار تدوین اسناد برنامه و اساسنامه

گروه های کار تدوین اسناد از ترکیب نمایندگان سازمان ها و از کنشگران چپ داوطلب تشکیل می شود.

٣. گروه کار گرداننده سایت و سازماندهی بحث ها

از ترکیب نمایندگان سازمان ها و کنشگران چپ تشکیل می شود 

چگونگی کار (روند شکل گیری پروژه)

 

ارتباطات

ارتباطات از کانال سایت وحدت چپ و میلینگ لیست تامین خواهد شد. در سایت ستونی برای آن در نظر گرفته می شود. مسئولیت ارتباطات با گروه کار تدارک و سازماندهی است.

تدارک کنفرانس ها و سمینارها

برای پیشبرد پروژه و یا اظهار نظر نسبت به اسناد تدوین شده کنفرانس و سمینار حضوری و پالتاکی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری آن با گروه کار تدارک و سازماندهی است.

چگونگی بررسی و تائید برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ

١. برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ در جلسه مشترک هیئت های نمایندگی سه سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس توافق های صورت گرفته تنظیم شده است.

٢. برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ در سایت “وحدت چپ” درج و نظر اعضای سازمان ها و کنشگران چپ خواسته می شود.

٣. در فاصله دو ماه در برخی کشورها و شهرها جلسات محلی و منطقه ای برگزار شده و تلاش می شود که کنشگران چپ در این جلسات شرکت کنند. در این جلسات هم پروژه شکل دهی چپ بزرگ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و هم برنامه پیشبرد این پروژه. در این جلسات از فعالین خواسته می شود که در کنفرانس کنشگران چپ مشارکت کنند.

۴. بعد از دو ماه کنفرانس (اواخر ژانویه سال ٢٠١٣) کنشگران چپ که داوطلب مشارکت در این پروژه هستند،  برگزار می شود. در این کنفرانس:

ـ نسبت به برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ اظهار نظر می شود.

ـ نمایندگان کنشگران چپ برای ارگان های پیش بینی شده انتخاب می شوند.

۵. نظرات ارائه شده پیرامون برنامه پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ در سایت “وحدت چپ” و کنفرانس کنشگران چپ در جمع متشکل از نمایندگان سازمان ها و کنشگران مورد بررسی قرار گرفته و برنامه به تصویب می رسد.

کنشگران چپ

* کنشگران چپ که پروژه را می پذیرند و در تحقق آن شرکت کنند با اعضای سازمان ها در اجلاس ها برابر حقوق اند.

* کنشگران چپ در ارگان های پیش بینی شده به صورتی که گفته شد، نقش و حضور خواهند داشت.

برنامه تبلیغی

١. مصاحبه تصویری با دست اندرکاران پروژه و برخی صاحب نظران

٢. اعلام حمایت برخی از کنشگران چپ

٣. برگزاری برنامه در پالتاک در توضیح فراخوان

۴. مصاحبه های کوتاه در مورد فراخوان

۵. برای پیشبرد برنامه تبلیغاتی، گروه کار تبلیغات تشکیل می شود.

ملاحظات:

* آئین نامه  گروه های کار تهیه و و در گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه بررسی و تصویب می شود.

* گروه های کار و به ویژه گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه گزارش پیشرفت کار را در سایت منتشر می کنند.

* هرگاه در پیشبرد برنامه مشکلی به وجود آید و یا مسائل جدیدی در روند اجرای آن مطرح شود که نیازمند بازنگری در برنامه باشد، گروه کار تدارک و سازماندهی برای حل مشکل به هیئت های نمایندگی سازمان ها و کنشگران چپ مراجعه خواهد کرد.

* با موضوع کنشگران چپ برخورد منعطف صورت خواهد گرفت.

جدول زمانبندی

برای پیشبرد پروژه چشم انداز ١٨ تا ٢۴ ماه در نظر گرفته شده است.

برنامه دو ماهه  اول

١. مراجعه به سازمان ها، محافل و کنشگران چپ و دعوت از آن ها، برقراری تماس با مراجعه‌کنندگان و ارتباط با  جوانان چپ، محافل و تشکل های آن ها و برنامه ریزی برای تماس و مشارکت در پروژه

٢. برگزاری جلسات محلی و منطقه ای

٣. برگزاری کنفرانس کنشگران چپ

۴. پیشبرد کار تبلیغی

۵. تداوم کار سایت وحدت چپ با مسئولیت موقت

* برنامه دو ماهه اول را مسئولین روابط عمومی سه سازمان پیش می برند.

برنامه دو ماهه دوم

١. راه اندازی ارگان های پیش بینی شده در برنامه

٢. تدوین آئینامه های ارگان ها

٣. تداوم مراجعه به محافل و کنشگران چپ برای مشارکت آن ها، تداوم تماس با مراجعه‌کنندگان

۴. سازماندهی سایت وحدت و مباحث پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

۵. پیشبرد کار تبلیغی

۶. برگزاری کنفرانس پالتاکی و ارائه گزارش از پیشرفت کار و اخذ پیشنهادها برای بهبود پروژه. در این کنفرانس  اعضای سازمان ها و کنشگران چپ که در این پروژه شرکت دارند، حضور خواهند داشت.

* برنامه سه ماهه دوم توسط ارگان های پیش بینی شده، پیشبرده می شود.

برنامه ١٢ ماهه بعدی

١. پیشبرد مباحث پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٢. برگزاری حداقل چهار سمینار (حضوری و یا پالتاکی)  پیرامون مباحث نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٣. تدوین اسناد برنامه ای و اساسنامه ای

۴. تماس با مراجعه‌کنندگان

۵. پیشبرد برنامه مراجعه به نیروهای چپ داخل کشور و مشارکت دادن آن ها در پروژه

۶. پیشبرد برنامه مشارکت جوانان چپ در پروژه

٧. انجام کارهای تبلیغی

* برنامه ١٢ ماهه بعدی توسط گروه های کار پیش برده می شود.

 

برنامه ٢ تا ٨ ماه آخر

١. تدارک برگزاری کنگره سازمان ها و تصمیم گیری در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد با توجه به حاصل کار جمعی

٢. تدارک برگزاری کنگره واحد

* برگزاری کنگره واحد توسط سازمان ها و گروه های کار تدارک دیده می شود.

هیئت های نمایندگی:

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84

URLs in this post:

[1] tamas@vahdatechap.info: mailto:tamas@vahdatechap.info

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.