- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اقدام تروریستی جمھوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان را محکوم می کنیم /اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست ھای چپ ایران

Posted By admin On دی ۱۲, ۱۳۹۵ @ ۶:۲۶ ب.ظ In اعلان | No Comments

سه شنبه ٣٠ اذر ١٣٩۵ برابر با بیستم دسامبر ٢٠١۶ شب ھنگام و در پایان مراسم سالگرد تولد دکتر قاسملو در مقر اصلى حزب دمکرات کردستان در شھر کویه واقع در اقلیم کردستان بر اثر دو انفجار پى در پى، ھفت انسان جان قربانیان به طور عمده از اعضاى حزب دمکرات کردستان بودند.با توجه به ماھیت جمھورى اسلامى ایران و اقدامات تروریستى توسط نیروھای نظامى وامنیتى این رژیم در تمام سال ھاى حیات اش و در اقصى نقاط جھان از جمله در اقلیم کردستان، بطور طبیعى انگشت اتھام به سوى این نظام ضد دمکراتیک نشانه مى رود. این اقدامات جنایتکارانه نشان مى دھند که نظام عقب گراى جمھورى اسلامى اصلاح ناپذیر استو تا برقرار است متاسفانه باید انتظار این اعمال ضد انسانى و تروریستى را نه تنھا در ایران بلکه در سراسر جھان علیه اپوزیسیون داشت. تنھا با برچیده شدن این نظام، برقرارى صلح،امنیت, آزادی و عدالت اجتماعی در ایران امکان پذیر مى گردد.

شوراى موقت سوسیالیست ھاى چپ ایران این جنایت ھولناک را محکوم و با خانواده قربانیانو حزب دمکرات کردستان ابراز ھمدردى مى کند. ما شناسایى و محاکمه عاملین این اقدام تروریستى و ھمچنین حفظ امنیت نیروھاى اپوزیسیون ایرانى مستقر در اقلیم کردستان را برعھده مقامات و حکومت اقلیم کردستان مى دانیم.

شوراى موقت سوسیالیست ھاى چپ ایران

دوازده دی ماه ١٣٩۵

اول ژانویه ٢٠١٧


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%85%da%be%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.